แผนผังองค์กรต่างๆในหมู่บ้าน

Main

กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน

2528 - 2556

กรรมการกองทุนหมู่บ้าน

2528 - 2556

กลุ่มผู้เลี้ยงปลา

2537 - 2556

กลุ่มไข่เค็ม

2545 - 2547

สัจจะวันละบาท

2549 - 2556

สถาบันการเงิน

2549 - 2556

กลุ่มปลูกผักสวนครัว

2549 - 2556

กลุ่มเลี้ยงเป็ดไก่พื้นเมือง

2550 - 2556

กลุ่มน้ำดื่ม

2551 - 2556