OT Survey Timeline

Main

Adam

4004 BC - 3074 BC

Eve

4004 BC - 3074 BC

Flood

2445 BC - 2444 BC

Cain's Line

Enoch

3980 BC - 3875 BC

Adam's line

Abel

3984 BC - 3900 BC

Murdered

Cain

3984 BC - 3654 BC

Seth

3970 BC - 3058 BC

Enoch's line from Cain

Irad

3910 BC - 3794 BC

Irad's line from Enoch and Cain

Mehujael

3839 BC - 3738 BC

Mehujael's line

Methusael

3760 BC - 3675 BC

Methusael's line

Lamech

3690 BC - 3610 BC

Lamech's line

Jabal

3643 BC - 3569 BC

Tubal-Cain

3630 BC - 3578 BC

Jubal

3625 BC - 3570 BC

Naamah

3614 BC - 3579 BC

Seth's line

Enosh

3870 BC - 2965 BC

Enosh's Line

Cainan

3776 BC - 2866 BC

Cainan's line

Mahalaleel

3709 BC - 2814 BC

Mahalaleel's line

Jerad

3640 BC - 2678 BC

Jerad's line

Enoch

3479 BC - 3114 BC

Taken up and did not die

Enoch's line

Methuselah

3415 BC - 2446 BC

Methuselah's line

Lamech

3222 BC - 2445 BC

Lamech's line

Noah

3044 BC - 2094 BC

Noah's line

Japheth

2554 BC - 2298 BC

Shem

2549 BC - 1949 BC

Ham

2549 BC - 2300 BC

Shem's line

Arphaxad

2445 BC - 1908 BC

Arphaxad's line

Salah

2415 BC - 1878 BC

Salah's line

Heber

2281 BC - 1817 BC

Empires

Egypt

2340 BC - 625 BC

Heber's line

Peleg

2247 BC - 2008 BC

Peleg's line

Reu

2217 BC - 1978 BC

Reu's line

Serug

2185 BC - 1955 BC

Serug's line

Nahor

2155 BC - 2007 BC

Nahor's line

Terah

2126 BC - 1921 BC

Terah's line

Abram (Abraham)

1996 BC - 1821 BC

Abraham's line

Jacob

1896 BC - 1716 BC

Jacob's line

Reuben

1773 BC - 1685 BC

Simeon

1771 BC - 1682 BC

Levi

1768 BC - 1632 BC

Judah

1767 BC - 1677 BC

Issachar

1766 BC - 1676 BC

Zebulun

1764 BC - 1675 BC

Gad

1758 BC - 1673 BC

Asshur

1755 BC - 1678 BC

Dan

1754 BC - 1690 BC

Naphtali

1753 BC - 1725 BC

Joseph

1745 BC - 1635 BC

Benjamin

1732 BC - 1632 BC

Joseph in Egypt with the Family

Enter Egypt

1730 BC - 1490 BC

Judah's line

Pharez

1715 BC - 1649 BC

Pharez's line

Hezron

1654 BC - 1608 BC

Jethro

1580 BC - 1538 BC

Levi to Moses

Kohath

1735 BC - 1604 BC

Amram

1646 BC - 1509 BC

Moses

1571 BC - 1451 BC

Aaronic priesthood

Aaron

1574 BC - 1452 BC

Eleazar

1540 BC - 1430 BC

Esrom to Jesse

Aram

1579 BC - 1501 BC

Aminadab

1512 BC - 1443 BC

Nashon

1450 BC - 1359 BC

Salmon

1368 BC - 1285 BC

Boaz

1295 BC - 1230 BC

Obed

1238 BC - 1157 BC

Jesse

1170 BC - 1075 BC

David to Zerubbabel

David

1085 BC - 1015 BC

Solomon

1033 BC - 975 BC

Rehoboam

995 BC - 956 BC

Abijah

963 BC - 937 BC

Asa

943 BC - 913 BC

Jehoshophat

920 BC - 887 BC

Jehoram

895 BC - 837 BC

Uzziah

844 BC - 787 BC

Jotham

794 BC - 748 BC

Ahaz

754 BC - 725 BC

Hezekiah

730 BC - 698 BC

Manasseh

704 BC - 669 BC

Amon

677 BC - 640 BC

Josiah

645 BC - 600 BC

Jeconiah

605 BC - 563 BC

Salathiel

570 BC - 533 BC

Zerubbabel

540 BC - 500 BC

Abiud to Jesus Christ

Abiud

510 BC - 459 BC

Eliakim

465 BC - 411 BC

Azor

420 BC - 354 BC

Sadoc

362 BC - 305 BC

Achim

313 BC - 258 BC

Eliud

265 BC - 200 BC

Eleazar

210 BC - 150 BC

Matthan

159 BC - 98 BC

Jacob

105 BC - 44 BC

Joseph

52 BC - 1 AD

Jesus

3 BC - 33 AD

Time of the Judges

Judges Span

1426 BC - 1155 BC