Old Testament Timeline

Israel History

Creation

4000 BC

From Creation to Abraham, the exact dates are unknown. They are arranged on the timeline simply to fit in an orderly fashion.

Joseph

1915 BC - 1805 BC

Joseph Leads His Family Into Egypt.

1846 BC

Israel's Slavery In Egypt

1730 BC - 1446 BC

Moses Raised In Egypt

1526 BC - 1486 BC

Moses in Midian

1486 BC - 1446 BC

Israel Enters Egypt

1446 BC

Plagues, Exodus, and Giving of the Law at Sinai

1446 BC - 1445 BC

10 Tribal Patriarchs

1446 BC

Reuben, Judah, Levi, Issachar, Zebulun, Naphtali, Dan, Asher, Gad, Benjamin.

United Monarchy

1079 BC - 931 BC

Divided Monarchy

922 BC - 720 BC

Captivity in Babylon

586 BC - 538 BC

Temple Destroyed By Babylonians

586 BC

Zurubbabel Leads First Return To Israel

538 BC - 520 BC

Zechariah

520 BC - 519 BC

2nd Temple Bult

516 BC

Esther Saves the Jews in Persia

479 BC

Esther Becomes Queen

478 BC

History Of Temple

Geneology of Jesus

Adam to Abraham.

4000 BC

Adam was the father of Cain, Abel, and Seth. Seth was the father of Enosh. Enosh was the father of Kenan. Kenan was the father of Mahalalel. Mahalalel was the father of Jared. Jared was the father of Enoch. Enoch was the father of Methuselah. Methuselah was the father of Lamech. And Lamech was the father of Noah.

Noah To Abraham

2445 BC

Noah was the father of Shem, Ham, and Japheth.
Shem was the father of Arpachshad. Arpachshad was the father of Shelah. Shelah was the father of Eber. Eber was the father of Peleg. Peleg was the father of Reu. Reu was the father Serug. Serug was the father of Nahor. Nahor was the father of Terah. And Terah was the father of Abram.

Abram/Abraham

2165 BC - 1990 BC

Isaac

2065 BC - 1880 BC

Jacob

2006 BC - 1876 BC

Rulers of Israel

Saul

1020 BC - 1000 BC

David

1000 BC - 961 BC

Ishbosheth

1000 BC - 998 BC

Solomon

961 BC - 922 BC

Jeroboam

922 BC - 901 BC

Nadab

901 BC - 900 BC

Baasha

900 BC - 877 BC

Elah

877 BC - 876 BC

Zimri

876 BC

Omri

876 BC - 869 BC

Tibni

876 BC - 871 BC

Ahab

869 BC - 850 BC

Ahaziah

850 BC - 849 BC

Joram

849 BC - 842 BC

Jehu

842 BC - 815 BC

Jehoahaz

815 BC - 801 BC

Joash

801 BC - 786 BC

Jeroboam II

786 BC - 746 BC

Zechariah

746 BC - 745 BC

Shallum

745 BC

Menahem

745 BC - 738 BC

Pekahiah

742 BC - 740 BC

Pekah

737 BC - 732 BC

Hoshea

732 BC - 721 BC

Ancient Civilizations

Sumeria

3500 BC - 2350 BC

Worldwide Flood.

2445 BC

God Saves Noah and his lineage. They repopulate the world.

Egypt

2390 BC - 332 BC

Akkad

2300 BC - 2051 BC

Babylon (Hammurabi Dynasty)

1894 BC - 1595 BC

Hittites

1700 BC - 1200 BC

Assyrian Empire

1100 BC - 612 BC

Sennacherib

705 BC - 704 BC

Downfall of Nineveh

663 BC - 612 BC

Nebuchadnezzar II

634 BC - 562 BC

Neo Babylon

612 BC - 539 BC

Cyrus The Great

600 BC - 530 BC

Civilizations

Rome

Theodosius Makes Christianity State Religion

381 AD

Oral Law

Zugoth

300 BC - 200 BC

The Midrash

270 BC

Mishnah

200 BC - 200 AD

Talmud

300 AD - 600 AD

Judges And Prophets

Othniel

1367 BC - 1327 BC

Ehud

1309 BC - 1229 BC

Shamgar

1250 BC - 1240 BC

Deborah

1209 BC - 1169 BC

Gideon

1162 BC - 1122 BC

Tola

1119 BC - 1096 BC

Jair

1119 BC - 1096 BC

Jephthah

1078 BC - 1072 BC

Izban

1078 BC - 1050 BC

Abdon

1078 BC - 1050 BC

Elon

1078 BC - 1050 BC

Samson

1075 BC - 1055 BC

Gad

1050 BC - 970 BC

Samuel

1020 BC - 1000 BC

Nathan

1010 BC - 930 BC

Nathan

1000 BC - 961 BC

Ahijah

970 BC - 913 BC

Iddo

960 BC - 911 BC

Shemaiah

931 BC - 913 BC

Azariah

911 BC - 870 BC

Hanani

911 BC - 870 BC

Jehu

909 BC - 886 BC

Micaiah

874 BC - 853 BC

Elijah

874 BC - 852 BC

Eliezer

873 BC - 852 BC

Jahaziel

873 BC - 848 BC

Elisha

860 BC - 795 BC

Zechariah

840 BC

Jonah

790 BC - 780 BC

Zechariah (Judah)

790 BC - 739 BC

Amos

786 BC - 746 BC

Hosea

755 BC - 725 BC

Oded

752 BC - 715 BC

Isaiah

740 BC - 690 BC

Micah

735 BC - 700 BC

Nahum

663 BC - 612 BC

Huldah

641 BC

Zephaniah

628 BC - 621 BC

Jeremiah

627 BC - 580 BC

Habakkuk

609 BC - 605 BC

Daniel

605 BC

Joel

595 BC - 590 BC

Ezekiel

593 BC - 571 BC

Obadiah

586 BC - 584 BC

Haggai

520 BC

Rulers of Judah

Rehoboam

922 BC - 915 BC

Abijah

915 BC - 913 BC

Asa

913 BC - 873 BC

Jehoshaphat

873 BC - 849 BC

Jehoram

849 BC - 842 BC

Athaliah

842 BC - 837 BC

Ahaziah

842 BC

Joash

837 BC - 800 BC

Amaziah

800 BC - 783 BC

Azariah

783 BC - 742 BC

Jotham

750 BC - 735 BC

Ahaz

735 BC - 715 BC

Fall of Samaria

722 BC

Hezekiah

715 BC - 687 BC

Manasseh

687 BC - 642 BC

Amon

642 BC - 640 BC

Josiah

640 BC - 609 BC

Jehoahaz

609 BC

Jehoiakim

609 BC - 598 BC

Jehoiachin

598 BC

Zedekiah

597 BC - 587 BC

FALL OF JERUSALEM

587 BC

Fall of Jerusalem

587 BC