Old Testament Timeline

2014 - Kings/Chronicles Teaching

Prophets of Judah

Prophets to the Southern Kingdom

Nathan (1010-970)

1010 BC - 970 BC

Gad (970-930)

970 BC - 930 BC

Micah (742-687)

742 BC - 687 BC

Isaiah (740-681)

740 BC - 681 BC

Nahum (663-654)

663 BC - 654 BC

Zephaniah (640-621)

640 BC - 621 BC

Huldah (632)

632 BC

Jeremiah (627-586)

627 BC - 586 BC

Habakkuk (612-589)

612 BC - 589 BC

Daniel

605 bc - 536 bc

The ministry of Daniel is usually started from his Exile to Babylon until the writing of the book of Daniel.

Obadiah (598-580*)

598 BC - 580 BC

580 BC is the best guess by most scholars

Judah

Rehoboam (930-913)

930 BC - 913 BC

1 Kings 12:1-14; 12:25-14:20
2 Chronicles 9:31-12:16

Abijah (913-910)

913 BC - 910 BC

1 Kings 14:31-15:8; 2 Chronicles 13:1-14:1

Asa (910-869)

910 BC - 869 BC

1 Kings 15:8-24; 2 Chronicles 14:1-16:14

Jehoshaphat (872-848)

872 BC - 848 BC

1 Kings 15:24; 22:41-50; 2 Chronicles 17:1-21:1

Jehoram/Joram (853-842)

853 BC - 842 BC

2 Kings 8:16-24; 2 Chronicles 21:1-20

Ahaziah (842-841)

842 BC - 841 BC

2 Kings 8:4-9:29; 2 Chronicles 22:1-10

Queen Athaliah (841-835)

841 BC - 835 BC

2 Kings 11:1-20; 2 Chronicles 22:10-23:21

Joash (835-796)

835 BC - 796 BC

2 Kings 11:2-12:21; 2 Chronicles 22:11-24:27

Amaziah (796-767)

796 BC - 767 BC

2 Kings 14:1-20; 2 Chronicles 25:1-28

Azariah/Uzziah (792-740)

792 BC - 740 BC

2 Kings 15:1-17; 2 Chronicles 26:1-23

Jotham (750-735)

750 BC - 735 BC

2 Kings 15:32-38; 2 Chronicles 27:1-9

Ahaz (735-719)

735 BC - 719 BC

2 Kings 16:1-20; 2 Chronicles 28:1-27

Hezekiah (727-698)

727 BC - 698 BC

2 Kings 16:20; 18:1-20:21; 2 Chronicles 29:1-32:33

46 Cities taken by Assyria (701)

701 BC

Manasseh (697-642)

697 BC - 642 BC

2 Kings 21:1-18; 2 Chronicles 33:1-20

Amon (642-640)

642 BC - 640 BC

2 Kings 21:18-26; 2 Chronicles 33:20-25

Josiah (640-609)

640 BC - 609 BC

2 Kings 21:26-23:30; 2 Chronicles 33:25-35:27

Jehoahaz (609 - 3 Months)

609 BC - 608 BC

2 Kings 23:30-34; 2 Chronicles 36:1-4

Battle of Megiddo (609)

609 BC

Jehoiakim (609-598)

609 BC - 598 BC

2 Kings 23:24-24:6; 2 Chronicles 36:5-8

1st Exile of Judah (606)

606 BC

2nd Exile of Judah (597)

597 BC

Zedekiah/Mattaniah (597-586)

597 BC - 586 BC

2 Kings 24:17-25:21; 2 Chronicles 36:10-21

Jehoiachin (597 - 3 months)

597 BC - 596 BC

2 Kings 24:6-15; 25:27-30; 2 Chronicles 36:8-10

Fall of Jerusalem/3rd Exile of Judah (586)

586 BC

1st Return of Exiles (539)

539 BC

Jerusalem Temple Foundation Completed (536)

536 BC

Ezra comes to Jerusalem (516)

516 BC

Jerusalem Temple Finished (516)

516 BC

Nehemiah Comes to Jerusalem (444)

444 BC

United Kingdom

David (1010-970)

1010 BC - 970 BC

1 Samuel 6:1 - 1 Kings 2:10;
1 Chronicles 11-29:22

Solomon (970-930)

970 BC - 930 BC

1 Kings 1-11; 1 Chronicles 29:22-2 Chronicles 9:31

The Kingdom is Divided (931/30)

930 BC

931/30

Israel

Jeroboam I (930-909)

930 BC - 909 BC

1 Kings 11:26-14:34; 2 Chronicles 10:12-13:20

Nadab (909-908)

909 BC - 908 BC

1 Kings 15:25-28

Baasha (908-886)

908 BC - 886 BC

1 Kings 15:27-16:7; 2 Chronicles 16:1-6

Elah (886-885)

886 BC - 885 BC

1 Kings 16:6-14

Omri (885-874)

885 BC - 874 BC

1 Kings 16:16-28

Tibni (885-881)

885 BC - 881 BC

1 Kings 16:21-22

Zimri (885 - 7 days)

885 BC

1 Kings 16:9-20

Ahab (874-853)

874 BC - 853 BC

1 Kings 16:28-22:40; 2 Chronicles 18:1-34

Ahaziah (853-852)

853 BC - 852 BC

1 Kings 22:40 - 2 Kings 1:18; 2 Chronicles 22:5-7

Joram/Jehoram (852-841)

852 BC - 841 BC

2 Kings 3:1-8:25; 2 Chronicles 22:5-7

Jehu (841-814)

841 BC - 814 BC

2 Kings 9:1-10:36; 2 Chronicles 22:7-12

Jehoahaz (814-798)

814 BC - 798 BC

2 Kings 13:1-9

Jehoash (798-781)

798 BC - 781 BC

2 Kings 13:10-14:16; 2 Chronicles 25:17-24

Jeroboam II (793-753)

793 BC - 753 BC

2 kings 14:16-29

Shallum (753 - 1 month)

753 BC

2 Kings 15:10-15

Zechariah (753 - 6 months)

753 BC

2 Kings 14:29-15:11

Menahem (752-742)

752 BC - 742 BC

2 Kings 15:14-22

Pekahiah (741-740)

741 BC - 740 BC

Pekah (740-732)

740 BC - 732 BC

2 Kings 15:25-31; 2 Chronicles 28:5-8

Hoshea (732-722)

732 BC - 722 BC

2 Kings 15:30; 17:1-6

Fall of Samaria (722)

722 BC

Israel taken into captivity by Shalmaneser of Assyria -2 Kings 17:1-41

Prophets of Israel

Prophets to the Northern Kingdom

Ahijah (934-909)

934 BC - 909 BC

Elijah (875-848)

875 BC - 848 BC

Elisha (848-797)

848 BC - 797 BC

Jonah (793-753*)

793 BC - 753 BC

753 is an approximate guess by most scholars

Amos (760-750)

760 BC - 750 BC

Hosea (753-715)

753 BC - 715 BC

Assyria

Ashur-rabi II (1010-970)

1010 BC - 970 BC

King of Assyria

Tiglath-pileser II (966-935)

966 BC - 935 BC

King of Assyria

Ashur-dan II (934-912)

934 BC - 912 BC

King of Assyria

Ashur-nasir-apli II (883-859)

883 BC - 859 BC

King of Assyria

Shalmineser III (858-824)

858 BC - 824 BC

King of Assyria

Shalmaneser IV (793-773)

793 BC - 773 BC

King of Assyria

TIglath-pileser III (745-727)

745 BC - 727 BC

King of Assyria

Shalmaneser V (727-722)

727 BC - 722 BC

King of Assyria

Sargon II (722-705)

722 BC - 705 BC

King of Assyria

Fall of Samaria (722)

722 BC

Assyria takes Israel into captivity

Sennacherib (705-681)

705 BC - 681 BC

King of Assyria

46 Cities of Judah Taken (701)

701 BC

Assyria Captures 46 Cities of Judah

Esarhaddon (681-669)

681 BC - 669 BC

King of Assyria

Ashurbanipal (669-627)

669 BC - 627 BC

King of Assyria

Sinshurishkun (629-612)

629 BC - 612 BC

King of Assyria

Fall of Assyria (612)

612 BC

Egypt/Media

Shishak I (945-924)

945 BC - 924 BC

Osorkon (924-889)

924 BC - 889 BC

Takelot (889-874)

889 BC - 874 BC

Osorkon II (874-850)

874 BC - 850 BC

Takelot II (850-825)

850 BC - 825 BC

Shoshenq (825-773)

825 BC - 773 BC

Pami (773-767)

773 BC - 767 BC

Piankhi (747-716)

747 BC - 716 BC

Shabaka (716-702)

716 BC - 702 BC

Taharqa (690-664)

690 BC - 664 BC

Phraotes -Media (670-650)

670 BC - 650 BC

Psamtik I (664-610)

664 BC - 610 BC

Cyaxeres - Media (610-595)

610 BC - 595 BC

Neco II (610-595)

610 BC - 595 BC

Battle of Meggido (609)

609 BC

Psamtik II (595-589)

595 BC - 589 BC

Apries/Hophra (589-570)

589 BC - 570 BC

Astyges - Media (585-550)

585 BC - 550 BC

Amasis II (570-526)

570 BC - 526 BC

Syria/Babylon/Persia

Hezion/Rezon (990-930)

990 BC - 930 BC

King of Syria

Tabrimmon (930-885)

930 BC - 885 BC

King of Syria

Ben-Hadad I (885-860)

885 BC - 860 BC

King of Syria

Ben-Hadad II (860-841)

860 BC - 841 BC

King of Syria

Hazael (841-801)

841 BC - 801 BC

King of Syria

Ben-Hadad III (807-780)

807 BC - 780 BC

King of Syria

Rezin (780-732)

780 BC - 732 BC

King of Syria

Nabopolassar (626-605)

626 BC - 605 BC

King of Babylon

Nebuchadnezzar (605-561)

605 BC - 561 BC

King of Babylon

Cambyses I (600-559)

600 BC - 559 BC

King of Persia

Cyrus II (559-530)

559 BC - 530 BC

King of Persia

Belshazzar (553-539)

553 BC - 539 BC

King of Babylon

1st Return of the Exiles (539)

539 BC

Fall of Babylon (539)

539 BC

Babylon taken by Persia

Cambyses II (530-522)

530 BC - 522 BC

King of Persia

Darius (522-486)

522 BC - 486 BC

King of Persia

Xerxes/Ahasuerus (486-465)

486 BC - 465 BC

King of Persia

Artaxerxes I (465-425)

465 BC - 425 BC

King of Persia