Historie katastru

Název katastru

První berní rula

1654 - 1684

Druhá berní rula

1684 - 1748

Třetí berní rula

1748 - 1757

Čtvrtá berní rula

1757 - 1785

Josefský katastr

1785 - 1817

Stabilní katastr

1817 - 1869

JEP

1956 - 1964

Evidence nemovitostí

1964 - 2013

ISKN

1996 - 2013

Písemný operát

Zemské desky

1270 - 1871

Urbáře

1587 - 1700
  • koncové datum +- století, Byly vedeny ve městech pro lokální evidenci nemovitostí a povinností (vrchnosti i poddaných) přestávaly postupně existovat

Pozemková kniha

1871 - 1964

Skládá se z rejstříků, knihovních vložek a římských seznamů
Rejstřík - jmenný (Jméno, číslo vložky) a věcný (parcelní číslo, číslo popisné, číslo vložky)

Knihovní vložky - A, B a C
A - Seznam parcel + typ (role, louka...), přehled pozemkových úprav, transakce
B - Majetkoprávní vztahy - vlastníci, kdo co zdědil/dostal
C - dluhy, věcná břemena

Římské seznamy - zapisovalo se do něj, pokud někdo z jednoho katastrálního území vlastnil parcelu v jiném

Měřický operát

Reambulovaný katastr

1869 - 2013

Pozemkový katastr

1927 - 2013

Technicko-hospodářské mapy

1961 - 1983

Měřické instrukce

První způsoby zaznamenávání pozemků

1022 - 1654

Platilo se z lánu. Systém byl nepřesný a zvýhodňoval šlechtu a církev před nevolníky. Královský měřič velikost rolí určoval podle počtu brázd (krokováním, nebo provázkem).

Odpovědný státní orgán

Zemský soud

1270 - 1900

nevím koncové datum

Středisko geodézie

1871 - 1964

ČUZK

1992 - 2013

Události