Kings Of Israel And Judah

Kings Of United Kingdom

King David

1010 BC - 971 BC

King Solomon

971 BC - 931 BC

Kings Of Northern Kingdom

King Jeroboam 1

931 BC - 910 BC

King Nadab

910 BC - 909 BC

King Baasha

909 BC - 886 BC

King Elah

886 BC - 885 BC

King Zimri

885 BC

King Omri

885 BC - 874 BC

King Ahab

874 BC - 853 BC

King Ahaziah

853 BC - 852 BC

King Joram

852 BC - 841 BC

King Jehu

841 BC - 814 BC

King Jehoahaz

814 BC - 798 BC

King Joash

798 BC - 782 BC

King Jeraboam 2

793 BC - 753 BC

King Zechariah

753 BC

King Shallum

753 BC

King Menahem

752 BC - 742 BC

King Pekahiah

742 BC - 740 BC

King Pekah

740 BC - 732 BC

King Hoshea

732 BC - 722 BC

Kings Of Southern Kingdom

King Rehoboam

931 BC - 913 BC

King Abijah

913 BC - 911 BC

King Asa

911 BC - 870 BC

King Jehoshaphat

873 BC - 848 BC

King Jehoram

853 BC - 841 BC

Queen Athaliah

841 BC - 835 BC

King Ahaziah

841 BC

King Joash

835 BC - 796 BC

King Amaziah

796 BC - 767 BC

King Uzziah

790 BC - 739 BC

King Jotham

750 BC - 731 BC

King Ahaz

735 BC - 715 BC

King Hezekiah

729 BC - 695 BC

King Manasseh

695 BC - 642 BC

King Amon

642 BC - 640 BC

King Josiah

640 BC - 609 BC

King Jehoahaz

609 BC

King Jehoiakim

609 BC - 597 BC

King Jehoiachin

597 BC

King Zedekiah

597 BC - 586 BC

Prophets

Elijah

874 BC - 846 BC

Obadiah

850 BC - 840 BC

Elisha

848 BC

Joel

841 BC - 834 BC

Jonah

785 BC - 750 BC

Amos

760 BC - 753 BC

Hosea

760 BC - 700 BC

Isaiah

740 BC - 680 BC

Micah

735 BC - 700 BC

Nahum

650 BC - 620 BC

Zephaniah

640 BC - 620 BC

Jeremiah

627 BC - 585 BC

Habakuk

609 BC - 606 BC

Daniel

605 BC - 536 BC

Ezekiel

592 BC - 570 BC

Zechariah

520 BC - 518 BC

Haggai

520 BC

Malachi

450 BC - 400 BC

Enemy Nations

Syria

1040 BC - 604 BC

Assyria

933 BC - 609 BC

Egypt

730 BC - 595 BC

Media

670 BC - 550 BC

Babylonia

626 BC - 539 BC

Persia

600 BC - 425 BC

Major Events

The Kingdom Divided

931 BC

Israel Taken Into Exile

722 BC

46 Cities Of Judah Taken By Assyria

701 BC

Assyria Defeated

612 BC

Battle Of Megiddo

609 BC

1st Exile Of Judah

606 BC

2nd Exile Of Judah

597 BC

Jerusalem Falls To Nebechadnezzar

586 BC

3rd Exile Of Judah

586 BC

First Return Of The Exiles

539 BC

Fall Of Babylon

539 BC

Temple Foundation Laid

536 BC

Ezra Comes To Jerusalem

516 BC

Temple Finished

516 BC

Nehemiah Comes To Jerusalem

444 BC