Old Testament

Major Events

Kingdom Divided 931

931 BC

Northern Kingdom in Exile-722

722 BC

46 of Judah taken by Assyria-701

701 BC

Assyria was defeated-612

612 BC

Battle of Megiddo-609

609 BC

Exile of Judah #1-606

606 BC

Exile of Judah #2-597 BC

597 BC

Exile of Judah #3-586

586 BC

Jerusalem Falls to Nebuchadnezzar-586

586 BC

First Return of the Exiles-539

539 BC

Fall of Babylon-539

539 BC

Temple Foundation was laid-536

536 BC

Temple is Finished-516

516 BC

Ezra comes to Jerusalem-516

516 BC

Nehemiah comes to Jerusalem-444

444 BC

Final return of the Exiles-400

400 BC

Prophets of Judah

Obediah-841-831

841 BC - 831 BC

Joel-835-796

835 BC - 796 BC

Isaiah-740-680

740 BC - 680 BC

Micah-735-700

735 BC - 700 BC

Nahum-650-620

650 BC - 620 BC

Zephaniah-640-620

640 BC - 620 BC

Jeremiah-627-585

627 BC - 585 BC

Habakuk-607-604

607 BC - 604 BC

Daniel-605-536

605 BC - 536 BC

Haggai-520

520 BC

Malachi-450-430

450 BC - 430 BC

Kings of Judah

Rehoboam - 931-913

931 BC - 913 BC

Abijah (Abijam)-913-911

913 BC - 911 BC

Asa-911-870

911 BC - 870 BC

Jehoshaphat-873-848

873 BC - 848 BC

Jehoram/Joram-853-841

853 BC - 841 BC

Ahaziah-841

841 BC

Queen Athaliah-841-835

841 BC - 835 BC

Joash/Jehoash-835-796

835 BC - 796 BC

Amaziah-796-767

796 BC - 767 BC

Uzziah/Azariah-790-739

790 BC - 739 BC

Jotham-750-731

750 BC - 731 BC

Ahaz-735-715

735 BC - 715 BC

Hezekiah-729-695

729 BC - 695 BC

Manasseh-695-642

695 BC - 642 BC

Amon-642-640

642 BC - 640 BC

Josiah-640-609

640 BC - 609 BC

Jehoahaz-609

609 BC

Jehoiakim-609-597

609 BC - 597 BC

Jehoiachin/Jeconiah-597

597 BC

Zedekiah-597-586

597 BC - 586 BC

United Kingdom

Saul 1050-1010

1050 BC - 1010 BC

David 1010-971

1010 BC - 971 BC

Solomon 971-931

971 BC - 931 BC

Kings of Israel

Jeroboam I-931-910

931 BC - 910 BC

Nadab-910-909

910 BC - 909 BC

Baasha-909-886

909 BC - 886 BC

Elah-886-885

886 BC - 885 BC

Zimri-885

885 BC

Omri-885-874

885 BC - 874 BC

Ahab-874-853

874 BC - 853 BC

Ahaziah-853-852

853 BC - 852 BC

Joram/Jehoram-852-841

852 BC - 841 BC

Jehu-841-814

841 BC - 814 BC

Jehoahaz-814-798

814 BC - 798 BC

Joash/Jehoash-798-782

798 BC - 782 BC

Jeroboam II-793-753

793 BC - 753 BC

Zecharaiah-753

753 BC

Shallum-753

753 BC

Menahem-752-742

752 BC - 742 BC

Pekahiah-742-740

741 BC - 739 BC

Pekah-740-732

740 BC - 732 BC

Hoshea-732-722

732 BC - 722 BC

Prophets of Israel

Elijah-874-846

874 BC - 846 BC

Elisha-848

848 BC

Jonah-785-750

785 BC - 750 BC

Hosea-755-715

755 BC - 715 BC

Amos-752

752 BC

Ezekiel-592-570

592 BC - 570 BC

Zecharaiah-520-518

520 BC - 518 BC

Egypt

Sheshank 1-945-924

945 BC - 924 BC

Osorkon 1-924- 889

924 BC - 889 BC

Takelot I-889- 874

889 BC - 874 BC

Osorkon II-874- 850

874 BC - 850 BC

Takelot II-850- 825

850 BC - 825 BC

Shoshenq III-825- 773

825 BC - 773 BC

Pami-773-767

773 BC - 767 BC

Shoshenq V-767- 730

767 BC - 730 BC

Piankhi-747- 716

747 BC - 716 BC

Shabaka-716- 702

716 BC - 702 BC

Taharqa-690- 664

690 BC - 664 BC

Ashurbanip-669- 633

669 BC - 633 BC

Tantamani-664- 656

664 BC - 656 BC

Psamtik I-664- 610

664 BC - 610 BC

Ashuretillilan-633- 626

633 BC - 626 BC

Sinsharishkun-626- 612

626 BC - 612 BC

Necho II-610- 595

610 BC - 595 BC

Psamtik II-595- 570

595 BC - 570 BC

Abries-589- 570

589 BC - 570 BC

Amasis-570- 526

570 BC - 526 BC

Psamtik III-526- 525

526 BC - 525 BC

Assyria

Ashurnasirpal II-883- 859

883 BC - 859 BC

Shalaneser III-859-824

859 BC - 824 BC

Shamsiadad V-824- 810

824 BC - 810 BC

Adad-nirari III-810- 783

810 BC - 783 BC

Shalmaneser IV-783- 773

783 BC - 773 BC

Ashurdan III-773- 755

773 BC - 755 BC

Ashurniran-755- 745

755 BC - 745 BC

Shamaneser V-727- 722

727 BC - 722 BC

Sargon II-722- 705

722 BC - 705 BC

Sennacherib-705- 681

705 BC - 681 BC

Esarhaddon-681- 669

681 BC - 669 BC

Babylon

Nabopolassar-626-605

626 BC - 605 BC

Nebuchadnezzar-605-562

605 BC - 562 BC

Evil-merodach-562- 560

562 BC - 560 BC

Nerigassar-560- 556

560 BC - 556 BC

Naboridus-556

556 BC

Belshazzar-555-539

555 BC - 539 BC

Medes

Deioces-728- 675

727 BC - 675 BC

Phraotes-675-653

675 BC - 653 BC

Madius the Scythian-653- 625

653 BC - 625 BC

Cyaxeres-625-585

625 BC - 585 BC

Astyges-589-549

589 BC - 549 BC

Persia

Cambyses I-600-559

600 BC - 559 BC

Cyrus II-559-530

559 BC - 530 BC

Cambyses II-530-522

530 BC - 522 BC

Darius-522-486

522 BC - 486 BC

Xerxes (Ahasuerus)-486-465

486 BC - 465 BC

Artaxerxes-Lorxxes-Longimanus-465- 424

465 BC - 424 BC

Syria

Hezion-940- 915

940 BC - 915 BC

Tabrimmon-915- 890

915 BC - 890 BC

Benhadad I-890- 860

890 BC - 860 BC

Ben hadad II-860- 841

860 BC - 841 BC

Hazael-841- 806

841 BC - 806 BC

Ben Hadad III-806- 750

806 BC - 750 BC

Rezin-750-732

750 BC - 732 BC