The Kings of Israel

United Kingdom

Saul 1040-1003BC

David 1003-971BC

Solomon 971-931BC

Kings of Judah

Rehoboam 931-913BC

Abijam 913-911BC

Asa 911-870BC

Jehoshaphat 873-848BC

Jehoram 853-841BC

Athaliah 841-835BC

Ahaziah 841BC

Joash 835-796BC

Amaziah 796-767BC

Uzziah(Azariah) 790-739BC

Jotham 750-731BC

Ahaz 735-715BC

Hezekiah 729-695BC

Manasseh 695-642BC

Amon 642-640BC

Josiah 640-609BC

Jehoahaz 609BC

Jehoiakim 609-597BC

Zedekiah 597-586BC

Jehoiachin 597BC

Prophets of Judah

Obadiah 841-831BC

Joel 835-796BC

Isaiah 740-680BC

Micah 735-700BC

Nahum 650-620BC

Zephaniah 640-620BC

Jeremiah 627-585BC

Habukkuk 607-604BC

Daniel 605-535BC

Ezekiel 592-570BC

Haggai 520BC

Zecheriah 520-518BC

Malachi 450-430BC

Kings of Israel

Jeroboam 931-910BC

Nadab 910-909BC

Baasha 909-886BC

Elah 886-885BC

Omri 885-874BC

Zimri 885BC – 7 days

Ahab 874-853BC

Ahaziah 853-852BC

Jehoram(Joram) 852-841BC

Jehu 841-814BC

Jehoahaz 814-798BC

Jehoash 798-782BC

Jeroboam II 793-753BC

Shallum 753BC – 1 month

Zechariah 753BC – 6 months

Menahem 752-742BC

Pekahiah 742-740BC

Pekah 740-732BC

Hoshea 732-722BC

Prophets of Israel

Elijah 874-846BC

Elisha 848-800BC

Jonah 785-750BC

Hosea 755-715BC

Amos 752BC

Enemy Nations

Assyria 933-609BC

Egypt 730-485BC

Media 670-550BC

Babylonia 626-539BC

Persia 600-425BC

Key Events

Kingdom divided 931BC

Israel taken into exile 722BC

46 cites of Judah taken by Assyria 701BC

Assyria defeated 612BC

Battle of Megiddo 609BC

1st exile of Judah 606BC

2nd exile of Judah 597BC

Final exile of Judah by Nebuchadnezzar 586BC

1st return of the exiles 539BC

Fall of Babylon 539BC

Temple foundation laid 536BC

Ezra came to Jerusalem 516BC

Temple finished 516BC

Nehemiah came to Jerusalem 444BC