The Kings of Israel

United Kingdom

Saul 1040-1003BC

-

David 1003-971BC

-

Solomon 971-931BC

-

Kings of Judah

Rehoboam 931-913BC

-

Abijam 913-911BC

-

Asa 911-870BC

-

Jehoshaphat 873-848BC

-

Jehoram 853-841BC

-

Athaliah 841-835BC

-

Ahaziah 841BC

-

Joash 835-796BC

-

Amaziah 796-767BC

-

Uzziah(Azariah) 790-739BC

-

Jotham 750-731BC

-

Ahaz 735-715BC

-

Hezekiah 729-695BC

-

Manasseh 695-642BC

-

Amon 642-640BC

-

Josiah 640-609BC

-

Jehoahaz 609BC

-

Jehoiakim 609-597BC

-

Zedekiah 597-586BC

-

Jehoiachin 597BC

-

Prophets of Judah

Obadiah 841-831BC

-

Joel 835-796BC

-

Isaiah 740-680BC

-

Micah 735-700BC

-

Nahum 650-620BC

-

Zephaniah 640-620BC

-

Jeremiah 627-585BC

-

Habukkuk 607-604BC

-

Daniel 605-535BC

-

Ezekiel 592-570BC

-

Haggai 520BC

-

Zecheriah 520-518BC

-

Malachi 450-430BC

-

Kings of Israel

Jeroboam 931-910BC

-

Nadab 910-909BC

-

Baasha 909-886BC

-

Elah 886-885BC

-

Omri 885-874BC

-

Zimri 885BC – 7 days

-

Ahab 874-853BC

-

Ahaziah 853-852BC

-

Jehoram(Joram) 852-841BC

-

Jehu 841-814BC

-

Jehoahaz 814-798BC

-

Jehoash 798-782BC

-

Jeroboam II 793-753BC

-

Shallum 753BC – 1 month

-

Zechariah 753BC – 6 months

-

Menahem 752-742BC

-

Pekahiah 742-740BC

-

Pekah 740-732BC

-

Hoshea 732-722BC

-

Prophets of Israel

Elijah 874-846BC

-

Elisha 848-800BC

-

Jonah 785-750BC

-

Hosea 755-715BC

-

Amos 752BC

-

Enemy Nations

Assyria 933-609BC

-

Egypt 730-485BC

-

Media 670-550BC

-

Babylonia 626-539BC

-

Persia 600-425BC

-

Key Events

Kingdom divided 931BC

Israel taken into exile 722BC

46 cites of Judah taken by Assyria 701BC

Assyria defeated 612BC

Battle of Megiddo 609BC

1st exile of Judah 606BC

2nd exile of Judah 597BC

Final exile of Judah by Nebuchadnezzar 586BC

1st return of the exiles 539BC

Fall of Babylon 539BC

Temple foundation laid 536BC

Ezra came to Jerusalem 516BC

Temple finished 516BC

Nehemiah came to Jerusalem 444BC