Israel & The Assyrian Invasion

Israel, Judah, & Assyria

Menehem

747 BC - 742 BC

Tiglath-Pileser III

745 BC - 727 BC

Pekahiah

742 BC - 740 BC

Pekah

740 BC - 731 BC

Jotham

739 BC - 734 BC

Tiglath-Pileser III invades Israel

738 BC

Ahaz

734 BC - 728 BC

Hoshea

731 BC - 722 BC

Hezekiah

728 BC - 699 BC

Israel falls to the Assyrians

722 BC

Sargon II

722 BC - 705 BC

Sennacherib

705 BC - 681 BC

Judah revolts against Assyria

701 BC

Manneseh

699 BC - 643 BC