History

Homeschool History Timeline

Pre-Flood

Pre-Flood

Creation

4174 BC

Creation of the Universe

Adam

4174 BC - 3244 BC

Adam lived 930 years

Cain and Abel

4070 BC

Seth

4044 BC - 3132 BC

Seth lived 912 years

Enosh

3939 BC - 3034 BC

Enosh lived 905 years

Kenan

3849 BC - 2939 BC

Mahalalel

3779 BC - 2884 BC

Jared

3714 BC - 2752 BC

Enoch

3552 BC - 3187 BC

Methuselah

3487 BC - 2518 BC

Lamech

3300 BC - 2523 BC

Noah

3118 BC - 2168 BC

Shem

2616 BC - 2016 BC

Ark construction begun

2600 BC

The Flood

2518 BC

The Flood occurs 1656 years after creation

Post-Flood

Arphaxad

2516 BC - 2078 BC

Shelah

2481 BC - 2048 BC

Eber

2451 BC - 1987 BC

Peleg

2417 BC - 2178 BC

Reu

2387 BC - 2148 BC

Serug

2355 BC - 2125 BC

Nahor

2325 BC - 2177 BC

Tower of Babel

2300 BC

Terah

2296 BC - 2091 BC

Job

2200 BC

Israel

Abraham

2166 BC - 1991 BC

Sarah

2156 BC - 2029 BC

Ishmael

2080 BC - 1943 BC

Isaac

2066 BC - 1886 BC

Jacob

2006 BC - 1859 BC

Joseph

1916 BC - 1805 BC

Aaron

1529 BC - 1406 BC

Moses

1526 BC - 1406 BC

Joshua

1490 BC - 1380 BC

The Exodus

1446 BC

Exodus of Israel from Egypt

Wilderness Wandering

1445 BC - 1407 BC

Canaan Conquest

1406 BC - 1400 BC

Saul

1050 BC - 1010 BC

David

1010 BC - 970 BC

Solomon

971 BC - 931 BC

Egypt

Mentuhotep I / Inyotef I

2133 BC - 2118 BC

Inyotef II

2117 BC - 2069 BC

Inyotef III

2068 BC - 2061 BC

Menuhotep II

2060 BC - 2010 BC

Menuhotep III

2009 BC - 1998 BC

Menuhotep IV

1997 BC - 1991 BC

Ammenemes I

1991 BC - 1962 BC

Sesostris I

1971 BC - 1928 BC

Ammenemes II

1929 BC - 1895 BC

Sesostris II

1897 BC - 1878 BC

Sesostris III

1878 BC - 1843 BC

Ammenemes III

1842 BC - 1797 BC

Ammenemes IV

1798 BC - 1790 BC

Sobkneferu

1789 BC - 1786 BC

Amosis (Ahmose)

1570 BC - 1546 BC

Amenhotep I

1546 BC - 1526 BC

Thutmose I

1526 BC - 1512 BC

Thutmose II

1512 BC - 1504 BC

Thutmose III

1504 BC - 1450 BC

Hatshepsut

1503 BC - 1483 BC

Amenhotep II

1450 BC - 1425 BC

Thutmose IV

1425 BC - 1417 BC

Amenhotep III

1417 BC - 1379 BC

Amenhotep IV

1379 BC - 1362 BC

Smenkhkare

1364 BC - 1361 BC

Tutankhamon

1361 BC - 1352 BC

Ay

1352 BC - 1348 BC

Horemheb

1348 BC - 1320 BC

Israel - Northern Kingdom

Jeroboam I

931 BC - 910 BC

Nadab

910 BC - 909 BC

Baasha

909 BC - 886 BC

Elah

886 BC - 885 BC

Zimri

885 BC

Omri

885 BC - 874 BC

Tibni

885 BC - 880 BC

Ahab

874 BC - 853 BC

Ahaziah

853 BC - 852 BC

Joram

852 BC - 841 BC

Jehu

841 BC - 814 BC

Jehoahaz

814 BC - 798 BC

Jehoash

798 BC - 782 BC

Jeroboam II

793 BC - 753 BC

Zechariah

753 BC

Pekah

752 BC - 732 BC

Menahem

752 BC - 742 BC

Shallum

752 BC

Pekahiah

742 BC - 740 BC

Hoshea

732 BC - 723 BC

Fall of Samaria

723 BC

Assyria

Adad-nirari II

911 BC - 891 BC

Tukulti-Ninurta II

890 BC - 884 BC

Assur-nasirpal II

883 BC - 859 BC

Shalmaneser III

858 BC - 824 BC

Shamshi-Adad V

823 BC - 811 BC

Adad-nirari III

810 BC - 783 BC

Shalmaneser IV

782 BC - 773 BC

Assur-dan III

772 BC - 755 BC

Assur-nirari V

754 BC - 745 BC

Tiglath-pileser III

745 BC - 727 BC

Shalmaneser V

727 BC - 722 BC

Sargon II

722 BC - 705 BC

Sennacherib

705 BC - 681 BC

Esarhaddon

681 BC - 669 BC

Ashurbanipal

668 BC - 627 BC

Ashur-etil-ilani

627 BC - 623 BC

Sin-sar-iskun

623 BC - 612 BC

Sin-sum-lisir

623 BC

Assur-uballit II

612 BC - 609 BC

Israel - Southern Kingdom (Judah)

Rehoboam

931 BC - 915 BC

Abijah

915 BC - 912 BC

Asa

912 BC - 871 BC

Jehoshaphat

873 BC - 849 BC

Jehoram

849 BC - 842 BC

Athaliah

842 BC - 836 BC

Ahaziah

842 BC - 841 BC

Joash

836 BC - 797 BC

Amaziah

797 BC - 768 BC

Uzziah

791 BC - 740 BC

Jotham

751 BC - 736 BC

Ahaz

732 BC - 716 BC

Hezekiah

716 BC - 687 BC

Manasseh

697 BC - 643 BC

Amon

643 BC - 641 BC

Josiah

641 BC - 610 BC

Jehoiakim

609 BC - 598 BC

Jehoahaz

609 BC

Jehoiachin

598 BC

Zedekiah

598 BC - 588 BC

Fall of Jerusalem

587 BC

Babylon

Nabopolassar

626 BC - 605 BC

Nebuchadnezzar II

605 BC - 562 BC

Evil-Merodach

562 BC - 560 BC

Neriglissar

560 BC - 556 BC

Labasi-Marduk

556 BC

Nabonidus

555 BC - 539 BC

Belshazzar

553 BC - 539 BC

Medo-Persia

Cyrus (the Great)

538 BC - 530 BC

Cambyses

529 BC - 522 BC

Darius I

521 BC - 486 BC

Xerxes

486 BC - 465 BC

Artaxerxes I

464 BC - 424 BC

Darius II

423 BC - 405 BC

Artaxerxes II

404 BC - 359 BC

Artaxerxes III

358 BC - 338 BC

Arses

337 BC - 336 BC

Darius III

335 BC - 331 BC

Greece

Alexander the Great

336 BC - 323 BC

Rome

Founding of Rome

753 B.C. - 752 B.C.

Rome Becomes A Republic

509 B.C. - 508 B.C.

Life of Julius Caesar

100 BC - 44 BC

Julius Caesar

49 BC - 44 BC

Second Triumvirate / Civil War

44 BC - 27 BC

Augustus

27 BC - August 19, 14 AD

Rome's First Emperor

Tiberius

14 AD - 37 AD

Caligula

37 AD - 41 AD

Claudius

41 AD - 54 AD

Nero

54 AD - 68 AD

India

Indian History

The Mauryan Empire of India

321 BC - 233 BC

The Mauryan Empire of India

Asoka Becomes Mauryan Emperor

268 BC

He was famous for following Buddha's teachings and trying to be a fair ruler over the united Indian kingdom.

China

Shang Dynasty

Approx. 1600 BC - Approx. 1046 BC

Zhou Dynasty

Approx. 1046 BC - 256 BC

Qin Dynasty

221 BC - 206 BC

Han Dynasty

206 BC - 220 AD