Chronicles Assignment

X = Bad King $ = Good King * = Writing Prophet

Timeline for OT Kings and Prophets

Saul

1050 BC - 1011 BC

David (1011-1004 in Hebron, 1004-971 in Jerusalem)

1011 BC - 971 BC

Solomon

971 BC - 931 BC

Jeroboam X

931 BC - 910 BC

Ahijah

931 BC - 909 BC

Rehoboam X

931 BC - 913 BC

Shemaiah

930 BC - 913 BC

Iddo

921 BC - 904 BC

Abijam

913 BC - 911 BC

Asa

911 BC - 870 BC

Nadab X

910 BC - 909 BC

Baasha X

909 BC - 886 BC

Jehu

908 BC - 848 BC

Azariah

900 BC - 875 BC

Hanani

895 BC - 870 BC

Elah

886 BC - 885 BC

Zimri X

885 BC

Tibni X

885 BC - 880 BC

Omri X

885 BC - 874 BC

Ahab X

874 BC - 853 BC

Elijah

874 BC - 850 BC

Micaiah

873 BC - 853 BC

Jehoshaphat $

873 BC - 848 BC

Jahaziel

867 BC - 834 BC

Ahaziah

853 BC - 852 BC

Jehoram X

853 BC - 841 BC

Jehoram X

852 BC - 841 BC

Elisha

850 BC - 792 BC

Obadiah*

Approx. 841 BC - 824 BC

Athaliah X

841 BC - 835 BC

Ahaziah X

841 BC - 840 BC

Jehu X

841 BC - 814 BC

Joash $

835 BC - 796 BC

Joel*

824 BC - 812 BC

Jehoahaz X

814 BC - 798 BC

Jehoash X

798 BC - 782 BC

Amaziah $

796 BC - 767 BC

Jeroboam II X

793 BC - 753 BC

Uzziah (Azariah) $

790 BC - 740 BC

Jonah*

788 BC - 753 BC

Amos*

767 BC - 755 BC

Hosea*

756 BC - 722 BC

Zechariah X

753 BC - 752 BC

Menahem X

752 BC - 742 BC

Shallum X

752 BC

Pekah X

752 BC - 732 BC

Jotham

750 BC - 731 BC

Pekahiah X

742 BC - 740 BC

Isaiah*

739 BC - 681 BC

Ahaz X

735 BC - 715 BC

Micah*

735 BC - 700 BC

Hoshea X

732 BC - 722 BC

Hezekiah $

729 BC - 686 BC

Fall of Israel

722 BC

Manasseh X

695 BC - 642 BC

Nahum*

663 BC - 612 BC

Amon

642 BC - 640 BC

Josiah $

640 BC - 609 BC

Zephaniah*

640 BC - 612 BC

Huldah

638 BC - 610 BC

Jeremiah*

627 BC - 560 BC

Habakkuk*

625 BC - 606 BC

Jehoiakim X

609 BC - 597 BC

Jehoahaz X

609 BC

Battle of Meggido

609 BC

1st Captivity

606 BC

Included Daniel

Daniel*

606 BC - 536 BC

Battle of Carchemish

605 BC

2nd Captivity

597 BC

Included Jehoiachin and Ezekiel

Zedekiah X

597 BC - 586 BC

Jehoiachin X

597 BC

Ezekiel*

593 BC - 560 BC

Fall of Judah

586 BC

3rd Captivity

586 BC

1st Return

538 BC

Ezra 2:1-2 - returned with Zerubbabel

Build Temple

536 BC

Ezra 3:8 - Zerubbabel made a beginning

Stop Building Temple

Approx. 534 BC

Rebuild Temple

520 BC

Haggai*

520 BC - 504 BC

Zechariah*

520 BC - 488 BC

Temple Complete

516 BC

2nd Return

458 BC

Ezra 7:8 - led by Ezra

3rd Return

445 BC

Neh 2:1-8 - led by Nehemiah

Wall Finished

444 BC

Neh 6:15

Nehemiah Returned to Persia

433 BC

Neh 13:6

Nehemmiah asked leave of King came to Jerusalem

Approx. 433 BC - Approx. 400 BC

Neh 13:6-7 Date Unknown

Malachi*

432 BC - 425 BC