Program Calendar / Bullet Train

Bullet Train - Development Iterations

19 June 2017 - 14 July 2017
19 July 2017 - 21 July 2017
24 July 2017 - 25 July 2017
26 July 2017 - 8 August 2017
9 August 2017 - 22 August 2017
23 August 2017 - 5 September 2017
6 September 2017 - 19 September 2017
20 September 2017 - 3 October 2017
4 October 2017 - 17 October 2017
17 October 2017 - 27 October 2017
30 October 2017 - 1 November 2017
6 November 2017 - 17 November 2017
20 November 2017 - 1 December 2017
4 December 2017 - 15 December 2017
1 January 2018 - 12 January 2018
15 January 2018 - 26 January 2018
29 January 2018 - 9 February 2018
12 February 2018 - 23 February 2018
15 February 2018
26 February 2018 - 28 February 2018
5 March 2018 - 16 March 2018
19 March 2018 - 30 March 2018
2 April 2018 - 13 April 2018
16 April 2018 - 27 April 2018
30 April 2018 - 11 May 2018
14 May 2018 - 25 May 2018
28 May 2018 - 8 June 2018

Bullet Train - Releasing & Testing Iterations

23 April 2018 - 21 May 2018
23 April 2018 - 4 May 2018
23 April 2018 - 4 May 2018
7 May 2018 - 25 May 2018
11 May 2018
14 May 2018
14 May 2018 - 25 May 2018
21 May 2018
25 May 2018
25 May 2018
28 May 2018 - 1 June 2018
28 May 2018
28 May 2018 - 31 May 2018
28 May 2018 - 8 June 2018
30 May 2018
1 June 2018
1 June 2018 - 5 June 2018
11 June 2018 - 29 June 2018
15 June 2018
18 June 2018
18 June 2018 - 29 June 2018
18 June 2018 - 29 June 2018
25 June 2018
29 June 2018
29 June 2018
2 July 2018
2 July 2018 - 5 July 2018
2 July 2018 - 6 July 2018
4 July 2018
6 July 2018

Bullet Train - Product Management Team

13 April 2018
16 April 2018 - 4 May 2018
17 April 2018
7 May 2018 - 4 June 2018
7 May 2018 - 14 May 2018
22 May 2018
29 May 2018
30 May 2018
12 June 2018
10 July 2018
7 August 2018
4 September 2018

Bullet Train - Architecture

Bullet Train - Business Readiness

Arrow Train

17 April 2017 - 28 April 2017
1 May 2017 - 12 May 2017
15 May 2017 - 26 May 2017
29 May 2017 - 9 June 2017
12 June 2017 - 23 June 2017
26 June 2017 - 7 July 2017
10 July 2017 - 21 July 2017
26 July 2017 - 23 August 2017
7 August 2017 - 25 August 2017
28 August 2017 - 30 August 2017
4 September 2017 - 15 September 2017
4 September 2017 - 15 September 2017
18 September 2017 - 29 September 2017
2 October 2017 - 13 October 2017
16 October 2017 - 27 October 2017
30 October 2017 - 10 November 2017
13 November 2017 - 24 November 2017
27 November 2017 - 12 January 2018
15 January 2018 - 17 January 2018
22 January 2018 - 2 February 2018
5 February 2018 - 16 February 2018
19 February 2018 - 2 March 2018
5 March 2018 - 16 March 2018
19 March 2018 - 30 March 2018
2 April 2018 - 13 April 2018
16 April 2018 - 11 May 2018
7 May 2018 - 9 May 2018
14 May 2018 - 25 May 2018
28 May 2018 - 8 June 2018
11 June 2018 - 22 June 2018