Mesopotamia

Events

Sumer

5.000 BC - 4.000 BC

The Sumer planted crops .

Ziggurats

4000 BC

Sumerian

2330 BC - 1900 BC

Assyrians

1900 BC - 1792 BC

Make Assyrians Rules

Babylon

1792 BC - 1750 BC

Moves into power

Assyrians

1250 BC - 705 BC

The Assyrians come back Messopotamian

Nineveh

668 BC - 550 BC

Persians

550 BC - 522 BC

The Greeks

522 BC - 490 BC

Take Rules in Messopotamian