Sharing Economy timeline evolution

MILESTONE EVENTS

1978
1980
1993
1995
1996
2002
Approx. 2005
Approx. 2005
Approx. 2007
Approx. 2007
Approx. 2008
Approx. 2008
Approx. 2008
Approx. 2008
Approx. 2008
Approx. 2009
Approx. 2010
Approx. 2010
Approx. 2010
Approx. 2010
Approx. 2011
Approx. 2011
Approx. 2011
Approx. 2011
Approx. 2012
Approx. 2012
2012
Approx. 2013
Approx. 2013
Approx. 2013
Approx. 2014
Approx. 2014
Approx. 2014
Approx. 2014
Approx. 2014
Approx. 2014
Approx. 2014
Approx. 2014
Approx. 2014
Approx. 2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015