JOSH LERUD's

Northern kingdom

Divided kingdom`

0931 bc

Jeroboam [931-910 bc]

0931 bc - 0910 bc

Prophet-Abijah

Nadab [910-909 bc]

0910 bc - 0909 bc

Baasha [909-886 bc]

0909 bc - 0886 bc

Elah [886-885]

0886 bc - 0885 bc

Omri [885-873 bc, co-reign]

0885 bc - 0873 bc

Zimri [885 bc, 7 days]

0885 bc

Ahab [874-854 bc]

0874 bc - 0854 bc

Prophet: Elijah, Micaiah

Ahaziah [854-852 bc]

0854 bc - 0852 bc

Joram [852-841 bc]

0852 bc - 0841 bc

Jehu [841-814 bc]

0841 bc - 0814 bc

Jehoahaz [814-798 bc]

0814 bc - 0798 bc

Jehoash [798-782 bc]

0798 bc - 0782 bc

Jeroboam II [782-741 bc]

0782 bc - 0741 bc

Zechariah [753, 7 months]

0753 bc

Shallum [752, 1month]

0752 bc

Menahem [752-742 bc]

0752 bc - 0742 bc

Pekahiah [742-740 bc]

0742 bc - 0740 bc

Pekah [740-720 bc]

0740 bc - 0720 bc

Hoshea [731-722bc]

0731 bc - 0722 bc

Northern Kingdom (Israel) Exiled by Assyria [722 bc]

0722 bc

United kingdom

Saul [1050-1010 bc]

1050 bc - 1010 bc

David [1010-970 bc]

1010 bc - 0970 bc

Solomon [970-930 bc]

0970 bc - 0930 bc

Southern Kingdom (Judah)

Rehoboam [930-913 bc, BAD]

0930 bc - 0913 bc

Abijah [913-911 bc, BAD]

0913 bc - 0911 bc

Asa [911-870bc, GOOD]

0911 bc - 0870 bc

Jehoshaphat [870-845bc, GOOD]

0870 bc - 0845 bc

Jehoram [849-841bc, BAD]

0849 bc - 0841 bc

Ahaziah [841 bc, BAD]

0841 bc

Athaliah [841-835bc, BAD]

0841 bc - 0835 bc

Joash [835-796 bc, GOOD]

0835 bc - 0796 bc

Amaziah [796-767bc, GOOD]

0796 bc - 0767 bc

Uzziah (Azariah) [767-715bc, GOOD]

0767 bc - 0715 bc

Jotham [746-732bc, GOOD]

0746 bc - 0732 bc

Ahaz [732-716 bc, BAD]

0732 bc - 0716 bc

Hezekiah [716-687bc, GOOD]

0716 bc - 0687 bc

Manasseh [697-642bc, BAD]

0697 bc - 0642 bc

Amon [642-640bc, BAD]

0642 bc - 0640 bc

Josiah [640-608bc, GOOD]

0640 bc - 0608 bc

Jehoiakim [608-597 bc, BAD]

0608 bc - 0597 bc

Jehoahaz [608, 3 months, BAD]

608 bc

First exile of Judah by Babylon [605bc]

0605 bc

Jehoiachin [597, 3 months, BAD]

0597 bc

Zedekiah [597-586bc, BAD]

0597 bc - 0586 bc

ALL OF JUDAH IS EXILED TO BABYLON [586 BC]

0586 bc

PROPHETS

Elijah [874-846bc, NORTH]

0874 bc - 0846 bc

Elisha [848-800bc, NORTH]

0848 bc - 0800 bc

Obadiah [841-831bc, JUDAH]

0841 bc - 0831 bc

Joel [835-796bc, JUDAH]

0835 bc - 0796 bc

Jonah [785-750bc, NORTH]

0785 bc - 0750 bc

Amos [762 bc, NORTH]

0762 bc

Hosea [755-715, NORTH]

0755 bc - 0715 bc

Isaiah [740-680bc, JUDAH]

0740 bc - 0680 bc

Micah [735-700bc, JUDAH]

0735 bc - 0700 bc

Nahum [650-620bc, JUDAH]

0650 bc - 0620 bc

Zephaniah [640-620bc, JUDAH]

0640 bc - 0620 bc

Jeremiah [627-585bc, JUDAH]

0627 bc - 0585 bc

Habakkuk [607-604bc, JUDAH]

0607 bc - 0604 bc

Daniel [606-536bc, JUDAH]

0606 bc - 0536 bc

Ezekiel [592-570bc, JUDAH]

0592 bc - 0570 bc

Haggai [520bc, JUDAH]

0520 bc

Zechariah [520-518bc, JUDAH]

0520 bc - 0518 bc

Malachi [450-430bc, JUDAH]

0450 bc - 0430 bc

KINGDOM OF ASSYRIA

Ashur-dan II [933-910 bc]

0933 bc - 0910 bc

Tiglathpileser [745-727bc]

0745 bc - 0727 bc

Shalmaneser V [727-722bc]

0727 bc - 0722 bc

Sargon II [722-705bc]

0722 bc - 0705 bc

Sennacherib [705-681bc]

0705 bc - 0681 bc

Esarhaddon [681-609bc]

0681 bc - 0609 bc

Ashurbanipal [669-633bc]

0669 bc - 0633 bc

Ashuratililani [633-629bc]

0633 bc - 0629 bc

Sinsharshkun [629-612bc]

0629 bc - 0612 bc

Ashuraballit [612-609bc]

0612 bc - 0609 bc

FALL OF NINEVAH [612bc]

0612 bc

BABYLON

Naboplassar [626-605bc]

0626 bc - 0605 bc

Nebuchadnezzar [605-562bc]

0605 bc - 0562 bc

Evil-merodach [562-560bc]

0562 bc - 0560 bc

Nenglessar [560-556bc]

0560 bc - 0556 bc

Nabonidius [556-534bc]

0556 bc - 0534 bc

Labishi-murduk [556bc]

0556 bc

Belshazzar [553-530bc]

0553 bc - 0530 bc

FALL OF BABYLON [539bc]

0539 bc

MAJOR EVENTS

46 cities of Judah taken [701bc]

0701 bc

Assyria defeated [612bc]

0612 bc

Battle of Megiddo [609bc]

0609 bc

First return of exiles [539bc]

0539 bc

Temple foundation laid [536bc]

0536 bc

Temple finished [516bc]

0516 bc

Ezra comes to Israel [458bc]

0458 bc

Nehemiah comes to Israel [444bc]

0444 bc