Davids Kings and Chronicles

Kings of Israel

The Kings of the North

Jeroboam I

930 bc - 909 bc

Nabad

909 bc - 908 bc

Baasha

908 bc - 886 bc

Elah

886 bc - 885 bc

Omri

885 bc - 874 bc

Zimri

885 bc

Ahab

874 bc - 853 bc

Ahaziah

853 bc - 852 bc

Joram

852 bc - 841 bc

Jehu

841 bc - 814 bc

Jehoahaz

814 bc - 798 bc

Jehoash

798 bc - 782 bc

Jeroboam II

793 bc - 753 bc

Zechariah

753 bc

Shallum

752 bc

Menahem

752 bc - 742 bc

Pekah

751 bc - 731 bc

Pekahiah

742 bc - 741 bc

Hoshea

731 bc - 722 bc

Kings of the Judah

The Kings of the Judah

Rehoboam

930 bc - 913 bc

Abijah

913 bc - 910 bc

Asa

910 bc - 869 bc

Jehoshephat

872 bc - 848 bc

Jehoram

853 bc - 841 bc

Ahaziah

841 bc

Athaliah

841 bc - 835 bc

Joash

835 bc - 796 bc

Amaziah

796 bc - 767 bc

Azariah

792 bc - 740 bc

Jotham

750 bc - 732 bc

Ahaz

735 bc - 715 bc

Hezekiah

715 bc - 686 bc

Manasseh

696 bc - 642 bc

Amon

642 bc - 640 bc

Josiah

640 bc - 609 bc

Jehoahaz

609 bc

Jehoiakim

609 bc - 598 bc

Jehoiahin

598 bc - 597 bc

Important events

One time dates

Saul

1050 bc - 1010 bc

David

1010 bc - 970 bc

Solomon

970 bc - 930 bc

Kingdom Divided

930 BC

Fall of Damascus

732 bc

Fall of Samaria

722 bc

Siege of Jerusalem Sennaccherib

701 bc

Fall of Nineveh

612 bc

1st Battle of of Charchemish

609 bc

2nd battle of Charchemish/ First deportation

606 bc - 605 bc

2nd Deportation

597 bc

Fall of Jerusalem /3rd deportation/ Temple destroyed

586 bc

Whiping the dish

581 bc

Fall of Babylon

539 bc

Cyrus's Decree

538 bc

1st Return

537 bc - 536 bc

Temple construction resumed

520 bc

Temple finished

516 bc

2nd Return - Ezra

458 bc

3rd Return

445 bc - 444 bc

Kingdom Dynasties

Ruling enemy nations

Assyrian Empire

934 bc - 605 bc

Empire of Babylon

626 bc - 539 bc

Persian Empire

550 bc - 330 bc

Prophets

Jonah

798 bc

Amos

796 bc

Hosea

796 bc - 719 bc

Isaiah

740 bc - 680 bc

Jeremiah

627 bc - 585 bc

Daniel

605 bc - 536 bc

Joel

596 bc - 586 bc

Ezekiel

593 bc - 570 bc

Obadiah

590 bc

Zechariah

520 bc

Haggai

520 bc

Malachi

499 bc