Dustin's Timeline

Kings of Judah

Saul

1050 bc - 1010 bc

David

1010 bc - 0970 bc

Solomon

0970 bc - 0930 bc

Rehoboam

0930 bc - 0913 bc

Abijam

0913 bc - 0911 bc

Asa

0910 bc - 0870 bc

Jehoshaphat

0873 bc - 0848 bc

Jehoram

0853 bc - 0841 bc

Queen Athaliah

0841 bc - 0835 bc

Ahaziah

0841 bc

Joash/Jehoash

0835 bc - 0796 bc

Amaziah

0796 bc - 0767 bc

Azariah/Uzziah

0783 bc - 0732 bc

Jotham

0750 bc - 0735 bc

Ahaz

0735 bc - 0715 bc

Hezekiah

0727 bc - 0697 bc

Manasseh

0697 bc - 0642 bc

Amnon

0642 bc - 0640 bc

Josiah

0640 bc - 0607 bc

Jehoiakim

0609 bc - 0597 bc

Jehoahaz

0609 bc

Jehoiachin

0597 bc

Zedekiah

0597 bc - 0586 bc

Kings of Israel

Jeroboam

0930 bc - 0908 bc

Nadab

0908 bc - 0907 bc

Baasha

0907 bc - 0884 bc

Elah

0884 bc - 0883 bc

Zmri

0883 bc

Omri

0883 bc - 0872 bc

Ahab

0872 bc - 0853 bc

Ahaziah

0853 bc - 0852 bc

Jehoram

0852 bc - 0841 bc

Jehu

0840 bc - 0818 bc

Jehoahaz

0818 bc - 0802 bc

Jehoash/Joash

0802 bc - 0787 bc

Jeroboam II

0787 bc - 0748 bc

Zechariah

0748 bc - 0747 bc

Menahem

0747 bc - 0738 bc

Shallum

0747 bc

Pekahiah

0738 bc - 0737 bc

Pekah

0737 bc - 0732 bc

Hoshea

0732 bc - 0722 bc

Prophets

Nathan/Gad

1028 bc - 0972 bc

Samuel

1028 bc

Elijah

0874 bc - 0846 bc

Elisha

0848 bc

Obadiah

0841 bc - 0831 bc

Joel

0835 bc - 0796 bc

Jonah

0785 bc - 0750 bc

Amos

0762 bc

Hosea

0755 bc - 0715 bc

Isaiah

0740 bc - 0680 bc

Micah

0735 bc - 0700 bc

Nahum

0650 bc - 0620 bc

Zephaniah

0640 bc - 0620 bc

Jeremiah

0627 bc - 0585 bc

Daniel

0606 bc - 0536 bc

Ezekiel

0592 bc - 0570 bc

Zechariah

0570 bc - 0518 bc

Haggai

0520 bc

Malachi

0450 bc - 0430 bc

Other Nations

Shishak

0945 bc - 0924 bc

Egypt

Ashur-dan II

0933 bc - 0910 bc

Assyria

Osork

0924 bc - 0889 bc

Takelot

0889 bc - 0874 bc

Osokon II

0874 bc - 0850 bc

Takelot II

0850 bc - 0825 bc

Shosheng III

0825 bc - 0773 bc

Split

Pedibastet

0818 bc - 0793 bc

Shosheng IV

0793 bc - 0787 bc

Osorkon III

0787 bc - 0759 bc

Split

Pami

0773 bc - 0767 bc

Shosheng V

0767 bc - 0730 bc

Takelot III

0764 bc - 0757 bc

Rudamon

0757 bc - 0754 bc

Iuput II

0754 bc - 0715 bc

Piankhi

0747 bc - 0716 bc

Tiglathpileser

0745 bc - 0727 bc

Shalmaneser V

0727 bc - 0722 bc

Sargon II

0722 bc - 0705 bc

Shabaka

0716 bc - 0702 bc

Sennacherib

0705 bc - 0681 bc

Taharga

0690 bc - 0664 bc

Esarhaddon

0681 bc - 0609 bc

Asherbanipal

0669 bc - 0633 bc

Psamtik I

0664 bc - 0610 bc

Tantamani

0664 bc - 0656 bc

Asheratililani

0633 bc - 0629 bc

Sinsharshkun

0629 bc - 0612 bc

Naboplassar

0626 bc - 0605 bc

Babylon

Cyaxare

0625 bc - 0585 bc

Media

Ashuraballit

0612 bc - 0609 bc

Necho II

0610 bc - 0595 bc

Nebuchadnezzar

0605 bc - 0562 bc

Psamtik II

0595 bc - 0526 bc

Apries

0589 bc - 0570 bc

Astyages

0585 bc - 0550 bc

Amasis

0570 bc - 0526 bc

Evil-Merodach

0562 bc - 0560 bc

Nenglessar

0560 bc - 0556 bc

Cyrus

0559 bc - 0530 bc

Persia

Labishi-Murduk

0556 bc

Nabonidius

0556 bc - 0534 bc

Belshazzar

0553 bc - 0530 bc

Cambyses

0530 bc - 0522 bc

Psamtik III

0526 bc - 0525 bc

Darius

0521 bc - 0485 bc

Xerxes

0485 bc - 0465 bc

Artaxerxes

0465 bc - 0425 bc

Events

Kingdom Divided

0931 bc

Damascus Falls

0732 bc

Israel Taken to Exile

0722 bc

Samaria Falls

0722 bc

46 Cities of Judah Taken

0701 bc

Assyria Falls to Media/Babylon

0612 bc

Egypt Takes Syria

0609 bc

1st Deportation

0606 bc

Babylon Takes Egypt

0605 bc

2nd Deportation

0597 bc

Fall of Jerusalem

0586 bc

Fall of Babylon

0539 bc

Cyrus's Decree

0538 bc

First Return, Foundation

0536 bc

Perisa Invades Egypt

0525 bc

Building Resumed

0520 bc

Temple Finished

0516 bc

2nd Return, Ezra

0458 bc

3rd Return, Nehemiah

0444 bc