Han's Timeline of Israel / Judah

Northern Kingdom ( Israel)

Jeroboam

931 bc - 910 bc

1 king 11:26-40; 12:1-14:20
2 chron 10:1-11:4; 11:13-16; 13:2-20

Nedab

910 bc - 909 bc

1 king 15:25-31

Baasha

909 bc - 886 bc

1 king 15:16-22, 27-29, 32-34; 16:1-7

Elah

886 bc - 885 bc

1 king 16:8-14

Zimri

885 bc

1 king 16:9-12, 15-20

Omri

885 bc - 874 bc

1 king 16:16-18, 21-28

Ahab

874 bc - 853 bc

1 king 16:29-22:40; 2 chron 18:1-34

Ahaziah

853 bc - 852 bc

1 king 22:51 ; 2 king 1:18 ; 2chron 20:35-37

Joram (Jehoram)

852 bc - 841 bc

2 king 3:1-9:26

Jehu

841 bc - 814 bc

2 king 9:1-10:36

Jehoahaz

814 bc - 798 bc

2 king 13:1-9

Jehoash

798 bc - 782 bc

2 kings 13:10-13, 25 ; 14:8-16 ; 2 chron 25:17-24

Jeroboam Ⅱ

793 bc - 753 bc

2 kings 14:23-29

Zechariah

753 bc - 752 bc

2 kings 15:8-12

Shallum

752 bc

2 kings 15:10, 13-15

Menahem

752 bc - 742 bc

2 kings 15:14, 16-22

Pekah

752 bc - 732 bc

2 kings 15:25, 27-31 ; 16:5 ; 2 chron 28:5,6 Isa 7:1

Pekahiah

742 bc - 740 bc

2 kings 15:23-26

Hoshea

732 bc - 722 bc

2 kings 15:30 ; 17:1-6 ; 18:9-10

Prophets in Israel

Ahijah / Man of God

931 bc - 910 bc

Jehu

900 bc

Elijah

874 bc - 846 bc

Micaiah / Unnamed prophet

867 bc - 853 bc

Elisha

852 bc - 795 bc

Jonah

793 bc - 753 bc

Amos

768 bc - 755 bc

Hosea

760 bc - 722 bc

United Kingdom

Saul

1050 bc - 1010 bc

David

1010 bc - 970 bc

Solomon

970 bc - 930 bc

Prophets

Samuel

1050 bc - 1020 bc

Nathan / Gad

1020 bc - 970 bc

Southern Kingdom ( Judah)

Rehoboam

931 bc - 913 bc

1 kings 14:21-31 ; 2 chron 9:31 - 12:16

Abijam

913 bc - 911 bc

1 kings 15:1-8 ; 2 chron 13:1-14:1

Asa

911 bc - 870 bc

1 kings 15:9-24 ; 2 chron 14:1-16:14

Jehoshaphat

873 bc - 848 bc

1 kings 22:41-50 ; 2 chron 17:1-21:1

Jehoram

853 bc - 841 bc

2 kings 8:16-24 ; 2chron 21:1-20

Ahaziah

841 bc

2 kings 8:25-9:29 ; 2 chron 22:1-9

Queen Athaliah

841 bc - 835 bc

2 kings 11:1-20 ; 2 chron 22:10-23:21

Joash

835 bc - 796 bc

2 kings 11:21-12:21 ; 2 chron 24:1-27

Amaziah

796 bc - 767 bc

2 kings 14:1-20 ; 2chron 25:1-28

Uzziah

792 bc - 740 bc

2 kings 15:1-7 ; 2chron 26:1-23

Jotham

750 bc - 731 bc

2 kings 15:32-38 ; 2chron 27:1-9

Ahaz

735 bc - 715 bc

2 kings 16:1-20 ; 2chron 28:1-27

Hezekiah

729 bc - 696 bc

2 kings 18:1-20:21 ; 2chron 29:1-32:33 ; Isa 36:1-39:8

Manasseh

696 bc - 642 bc

2 kings 21:1-18 ; 2chron 33:1-20

Amon

642 bc - 640 bc

2 kings 21:19-26 ; 2chron 33:21-25

Josiah

640 bc - 609 bc

2 kings 22:1-23:30 ; 2chron 34:1-35:27

Jehoahaz

609 bc

2 kings 23:31-34 ; 2chron 36:1-4 Jer 22:1-12

Jehoiakin

609 bc - 598 bc

2 kings 23:34-24:7 ; 2crhon 36:4-8 ; Jer 22:13-23 ; 26:36

Jehoiachin

598 bc - 597 bc

2 kings 24:8-17 ; 2chron 26:9-10 ; Jer 22:24-30 ; 52:31-34

Zedekiah

597 bc - 586 bc

2 kings 24:17-25:7 2chron 36:11-21 ; Jer 39:1-10 ; 52:1-11

Prophets in Judah

Shemaiah

925 bc

Iddo

915 bc - 911 bc

Azariah

900 bc

Hanani

890 bc

Jehu

865 bc

Jahaziel

863 bc

Eliezer

861 bc

Obadiah

845 bc

Elijah

843 bc

Joel

835 bc - 796 bc

Unnamed prophets

780 bc

Isaiah

740 bc - 680 bc

Micah

735 bc - 700 bc

Nahum

650 bc - 620 bc

Zephaniah

640 bc - 620 bc

Jeremiah

627 bc - 585 bc

Daniel

606 bc - 536 bc

Habakkuk

605 bc

Ezekiel

592 bc - 570 bc

Zechariah

520 bc - 518 bc

Haggai

520 bc

Malachi

450 bc - 430 bc

Powers

Sheshonq Ⅰ

945 bc - 924 bc

Hezion

940 bc - 915 bc

Osorkon Ⅰ

924 bc - 889 bc

Tabrimmon

915 bc - 890 bc

Sheshonq Ⅱ

890 bc

Ben-haded Ⅰ

890 bc - 860 bc

Takelot Ⅰ

889 bc - 874 bc

Ashurnasirpal

883 bc - 859 bc

Osorkon Ⅱ

874 bc - 850 bc

Ben-haded Ⅱ

860 bc - 841 bc

Shalmaneser Ⅲ

859 bc - 824 bc

Takelot Ⅱ

850 bc - 825 bc

Hazzel

841 bc - 806 bc

Sheshonq Ⅲ

825 bc - 773 bc

Shamsi-Adad Ⅴ

824 bc - 810 bc

Adad-Nirari Ⅲ

810 bc - 783 bc

Ben-haded Ⅲ

806 bc - 750 bc

Pami

773 bc - 767 bc

Sheshonq Ⅴ

767 bc - 730 bc

Rezin

750 bc - 732 bc

Piankhi

747 bc - 716 bc

Shalmaneser Ⅴ

727 bc - 722 bc

Sargon Ⅱ

722 bc - 705 bc

Shabaka

716 bc - 702 bc

Sennacherib

705 bc - 681 bc

Shebitku

702 bc - 690 bc

Taharqa

690 bc - 664 bc

Esarhaddon

681 bc - 669 bc

Ashurbanipal

669 bc - 633 bc

Psamtik Ⅰ

664 bc - 610 bc

Tanatumun

664 bc - 656 bc

Ashuratililani

633 bc - 629 bc

Sinsharshkun

629 bc - 612 bc

Naboplassar

626 bc - 605 bc

Cyaxeres

625 bc - 585 bc

Nekau

610 bc - 595 bc

Nebuchadnezzar

605 bc - 562 bc

Psamtik Ⅱ

595 bc - 589 bc

Wahibre

589 bc - 570 bc

Astyges

585 bc - 550 bc

Ahmose Ⅱ

570 bc - 526 bc

Evil-merodach

562 bc - 560 bc

Nenglessar

560 bc - 556 bc

Cyrus

559 bc - 530 bc

Labishi-Murduk

556 bc

Nabonidius

556 bc - 553 bc

Belshazzar

553 bc - 530 bc

Cambyses Ⅱ

530 bc - 522 bc

Psamtik Ⅲ

526 bc - 525 bc

Darius

522 bc - 485 bc

Xerxes

485 bc - 465 bc

Artaxerxes Ⅰ

465 bc - 424 bc

Events

Kingdom divided

931 bc

Northern Kingdom taken into exile

722 bc

46 cities of Judah taken by Assryria

701 bc

Assyria defeated

612 bc

Battle of Megiddo

609 bc

1st Exile of Judah

606 bc

2nd Exile of Judah

597 bc

3rd Exile of Judah

586 bc

Jerusalem fell to Nebuchadnezzar

586 bc

Fall of Babylon

539 bc

First return of Exile

539 bc

Temple foundation laid

536 bc

Ezra came to Jerusalem

516 bc

Temple finished

516 bc

Nehemiah came to Jerusalem

444 bc