Ang Kasaysayan ng Wikang Pambansa

Kasaysayan

Approx. 1935
Approx. 1936
12/30/1937
04/01/1940
06/07/1940
06/19/1940
07/04/1946
03/26/1954
08/12/1959