MASAN SERVICE PLAN 2013

HOP DONG

Quản lý hợp đồng bảo hiểm & tái tục

Chuan Bi Hop Dong & Ban Giao

09/02/2013 - 09/06/2013

Làm việc với nhà Bảo hiểm để xuất hợp đồng và bàn giao trong vòng 1 tuần lễ cho khách hàng

Xem xet tinh hinh Bao hiem - Quy 1

11/02/2013 - 11/06/2013

Họp mặt và đánh giá lại tình hình bảo hiểm trong quý 1 về mặt: quản lý rủi ro, giấy tờ hợp đồng, chất lượng dịch vụ & giải quyết bồi thường

Xem xet tinh hinh bao hiem - Quy 2

02/03/2014 - 02/07/2014

Họp mặt và đánh giá lại tình hình bảo hiểm trong quý 2 về mặt: quản lý rủi ro, giấy tờ hợp đồng, chất lượng dịch vụ & giải quyết bồi thường

Xem xet tinh hinh bao hiem - Quy 3

05/05/2014 - 05/09/2014

Họp mặt và đánh giá lại tình hình bảo hiểm trong quý 3 về mặt: quản lý rủi ro, giấy tờ hợp đồng, chất lượng dịch vụ & giải quyết bồi thường

Tai Tuc Bao Hiem

06/24/2014 - 08/15/2014

Họp mặt với khách hàng để bàn về vấn đề tái tục Bảo hiểm. Xác nhận thông tin Bảo hiểm cho năm mới. Hoàn tất tái tục 2 tuần trước ngày đáo hạn

QUAN LY RUI RO

Thiết lập các buổi thẩm định rủi ro các nhà máy để nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro

Tham Dinh Rui Ro MSC

09/03/2013 - 09/05/2013

Tham Dinh Rui Ro MSI

09/09/2013 - 09/11/2013

Tham Dinh Rui Ro MVP

09/16/2013 - 09/18/2013

Tham Dinh Rui Ro VTF

09/23/2013 - 09/25/2013

Tham Dinh Rui Ro Vinacafe

10/02/2013 - 10/04/2013

Tham Dinh Rui Ro Vinh Hao

10/09/2013 - 10/11/2013

Tham Dinh Rui Ro MPQ

11/06/2013 - 11/08/2013

Tham Dinh Rui Ro MDH

11/20/2013 - 11/22/2013

HUAN LUYEN BAO HIEM

Tổ chức các workshop meeting với giám đốc các nhà máy để thông tin về hợp đồng bảo hiểm cũng như giả quyết bồi thường

Huan Luyen Bao Hiem Tai San

08/26/2013 - 08/30/2013