ALLV102 Verdenslitteratur

TIDSPERIODE

Arkaiske perioden

800 bc - 480 bc

Forfattere:
- Homer fram til slutten av perserkrigene
- Hesiod skrev sine læredikt "Theogonien" (Gudenes tilblivelse på Heksameter
- Arkhilokos
- Æsop
- Alkaios
- Sapfo
Varighet:
- Punktum = slaget ved Salamis 480 f.Kr.

HISTORIE:
- Grekerne ekspanderte utover Egeerhavet
- overtok Fønikernes rolle som det dominerende handelsfolket i middehavsregionen

LITTERATURHISTORIE:
- høytlesning
- framførelse ved hoff og festivaler
- Symposiets betydning --> Platons dialog "Drikkegildet i Athen"
- dikterne foretar sjangervalget på grunnlag av sin personlighet.

LITTERÆR TERMINOLOGI:
- ordforråd - stilleleie - dialekt
- LYRE
- FLØYTE
- HEKSAMETER
- VERSEMÅL
- JAMBER I SATIRER
- ELEGIER TIL KLAGEVERS
- FABEL

TRAGEDIEN

500 bc - 488 bc

32 greske tragedier

3 a dem - attiske dramatikere
7 - Aiskhylos
7 - Sofokles
- Bibliotekkatalogen i Alexandria
17 - Evripides

LITTERÆR SJANGER:
- Basert på myter og sagn

 • Datidens "Hollywood-klisjé"
 • Kjent blant publikum

 • En myte benyttes flere ganger

Aristoteles:
- Karakteriserer tragediens mythos (handling) som "alvorlig"
- En Høystående person står for fall sosialt og moralsk
- En viss fallhøyde
- Konflikten er uløselig, men kan gjennomlides

Tragediens virkning på publikum (à la Aristoteles)
*Katharsis:
- En tragisk handling vekker medyng og redsel - den angår oss

 • Tilskuerne, ved å utsette seg fr den iscenesatte lidelsen nærer følelser "som fører til den renselse som hører sinnsstemningen til.

 • Tragedien er en etterligning av en alvorlig og avsluttet handling av en viss størrelse i forskjønnet språk,

 • forskjønnet på forskjellige måte i de forskjellige delene;

 • Etterligningen skjer ved handlende personer og ikke gjennom fortelling

 • Fører gjennom jammer og skrekk til renselse (katharsis) fra slike lidenskaper.

 • Aristoteles skilte mellom de tre sjangrene på tre måter:

 • ulikheter i: VIrkemidler - Objektene - Stilen av deres
  etterligninger
  TRAGEDIEN INNEHOLDER 6 DELER:

 • Plot - Mythos

 • Karakter - Ethos

 • Tema - Dianoia

 • Språkføring - Lexis

 • Melodi - Melos

 • Oppmerksomhet - Opsis

 • Den beste formen for tragedie, har en handling som er (hva han kaller KOMPLEKS)

  • Etterligner handlinger som vekker Skrekk-Frykt-Medlidenhet
 • Heltens skjebne endres fra lykke til elendighet på grunn av tragiske feilgrep (HAMARTIA) #Hamlet #KongØidipus

 • Det fryktlige kan bli gjort bevisst eller ubevisst

KARAKTERENE:
- Gode, hensiktsmessig, overensstemmende, eller i konsekvent uoverenstemmelse (Hamlet?)

TRAGEDIENS KVANTITATIVE DELER = BESTANDDELER:
* Prolog
* Korsang
* Episode
* Exodus

Tragediens 6 kvalitative deler kan skjematisk settes opp fra det minst viktigste til det mest viktige.

MINST VIKTIG MEST VIKGIT
Scenebildet Tanke Handlingen / Fabelen
Sangkomposisjon Karakter (Tragediens prinsipp)
Tale
- DRAMATIKKEN: en Mental trening

 • Tragedien: sosialt og historiesk fenomen forbundet med det samfund den er sprunget ut av.
 • Materielle forutsetninger
 • Bestemt ideologi.

 • Klassisismen gjenopplivde det greske drama under kristen himmel.

Klassiske Perioden

400 bc - 323 bc

FORFATTERE:
- Alkaios
- Sapfo
- Pindar
- Aristofanes
- Thurkydid
- Herodot (historiker)
- Sokrates
- Platon
- Aristoteles

Varighet:
- Grensen mot slutten settes ved Aleksander den Stores død i 323 f.Kr.
- Året etter døde Aristoteles
Historie:
- Særlig knyttet til Athensk kultur
- Det var på 400-tallet f.Kr. at demokratiet utviklet seg på Attika-halvhøya
- Perikles (som kom til makten i 461 f.Kr, hadde store ambisjoner om å "utvide Athens dominans" - trengte de lavere befolkningslagenes støtte.
- all makt bakt ble konstitusjonelt plassert i folkeforsamlingen

Litteraturhistorie:
- Høydepunkter innenfor tragedie, komedie, historieskrivning, retorikk, filosofi
- Konsekvensen av den klassiske perioden: Litteraturen var nå blitt både forskningsobjekt og kulturarv.
Litterær terminologi:
- Lyrisk poesi l Oder l Hyrdediktning l Elegier l Epigrammer l

Dramatiske fremstillinger i henholdsvis komedier og tragedier l
Historie l Retoriske avhandlinger l Filosofisk dialektikk

 • Skrevet på ATTISK GRESK

  • den makedonske imperialismen hadde bidratt til å svekke den dialektale variasjonen i språket
 • Betegnelsen "klassisk" blir brukt i samme betydning som "Kanonisert" - Den "tidløse" og den "harmonisk avbalanserte" klassiske litteraturen, tilhører begge det vi kaller "kánon"

 • Ordet kanon er gresk og betyr "rettesnor" eller målestokk"

 • Den kanoniserte litteraturen er et produkt av samfunnets interesse for den.

Hellenistiske perioden

323 bc - 31 bc
 • Octavian --> Augustus blir enehersker over det det Romerriket. FORFATTERE: VARIGHET 323 f.Kr. - 31 f.Kr

LITTERATUR:
- Mindre litteratur er bevart enn perioden fra før

FORFATTERE

Sofokles

496 bc - 406 bc

PERSONLIGHET
- Eldre konkurrent: Aiskhylos
- Vant sin første tragedieseier under by-dyonysiene i 468 f.Kr

- Politisk og militær kariere

VERK
*Kong Oidipus
- 7 bevarte tragedier
- baserer seg på to SAGNKRETSER:
- Trojanske - Ajas, Elektra - Filoktetes
- Thebanske - Kong Oidipus, Oidipus i Kolonos og
Antigone

LITTERÆRE KARAKTERTREKK
- Mønstertragedie (opphavsmann)

Sokrates

470 bc - 399 bc

Platon

427 bc - 347 bc
 • Student av sokrates
 • Grunnla akademiet i Athen
 • Skrev ned Sokrates' tidlige dialoger hvorpå hans tanker er gjengitt.

OM LITTERATUR:

Skillet mellom dramatikk og epikk:
- Platon foretar i 3. bok av dialogen STATEN, ET GRUNNLEGGENDE SKILLE MELLOM MIMESIS OG DIEGESIS I DIKTNINGEN,
--> mellom en type fremstilling der personene fører ordet, og en type fremstilling der dikteren selv forteller.
--> Dette skillet er likevel ikke sjangerbetinget, selv om mimesis i ren form tilhører dramaet.

--> Likevel har det senere vært brukt til å begrunne en fundamental sjangermotsetning mellom dramatikk og epikk.

Aristoteles

384 bc - 322 bc

OM LITTERATUR:

OM DIKTEKUNSTEN:
- I "Om diktekunsten" ser han tilbake til Homer og de store tragedieforfatterne.
- Bevisstheten om forgjengerne gjør seg hos de hellenistiske dikterne gjeldene som imitasjon og allusjon.

 • Hevder at dikterne foretar sjangervalget på grunnlag av sin personlighet.

 • Blant klassikerne syntes det å være slik at

  • de alvorlige etterliknet edle handlinger og edle menneskers gjerninger
  • De lettsindige etterlignet uedle menneskers gjøren og skapte spottedikt på samme måte som de andre skapte hymner.
 • Resultat: Det er påfallende hvordan dikterne i arkaisk og klassisk tid synes å ha holdt seg til én sjanger / dikterisk register

VERK

Homeriske Eposene

730 bc - 500 bc
 • Nedskrevet tidlig
 • sannsynligvis omkring 730 f.Kr.
 • Kanskje så tidlig som 500-tallet f.Kr. ble de begge stykket opp i 24 bøker
 • Skillet mellom myte og historie var mindre

ILLIADEN:
- Omhandler den Trojanske krigen
- Trojas fall: 1184 f.Kr. - det vil si flere hundre år før boken ble nedskrevet
- Siste 50 år av den 10 år lange krigen
- Helt sikkert at det fantes et Troja 1200 før vår tidsregning

Poetikken - "Om Diktekunsten"

335 bc - 330 bc

Bok av Aristoteles

HENSIKT: gi en redegjørelse av hva forfatteren kaller "poesi" (for ham omfatter begrepet:
- Det Lyriske
- Eposet
- Dramaet

 • Aristoteles forsøker å forklare "poesi" ved "første prinsipper" og ved skjelne mellom dets ulike sjangrer og bestanddeler.

 • Hans ANALYSE av TRAGEDIEN utgjør kjernen i hans diskusjon

KJERNEBEGREPER:
- Mimesis: etterligning, representasjon
- Katharsis: renselse, oppklaring
- Peripeteia: omgjøring, endring, vending
- Anagnorisis: erkjennelse, identifisering
- Hamartia: feilberegning (forstått i romantikken som tragisk
skavank

 • Myhos: handling, plot
 • Ethos: karakter, rollefigur
 • Dianoia Tanke, tema
 • Lexis: Diskusjon, tale, språkføring
 • Melos: melodi -Opsis: Skue, oppmerksomhet, spetakkel
 • Pathos: lidelse, innlevelse

Estetikk:
- håndbok om dikterkunsten
- vektlekker det håndverkmessige i diktningen
- plukker fra hverandre dets enkelte bestanddeler.

 • Gir dog ikke en ren teknisk instruksjonsbok for diktningen er mer enn "technes (håndverk, teknikk, kunst.)

 • HISTORISKE - FORTOLKENDE = viktig del

  • danner grunnlaget for hva som er "skjønt" og/eller "ikke skjønt"
 • Analyserte: Euriodes, Empedokles og Homer

 • Tapte verk: Boken "Homerproblemer"

INNHOLD:
- POESI = 3 deler: Tragedien, Komedien, Episke Vers
- fokuserer på tragedien
- Inneholder berømt hyppotese om "komedien:
* Komedien har sin opprinnelse fra "de som ledet an i de falliske opptogene" (Dyrkelsen av Dyonysos)

Slutten av kap. 25:
- mulige innvendinger mot diktningen:
- Kunstverket er i seg selv et fullverdig ergon (verk) som tilhører en egen techne

 • Diktverket etterligner virkeligheten, og er samtidig ikke virkeligheten - men har egenverdi som original

 • Mimesis: idktekunsten står i avhengighetsforhold til den virkelighet som etterlignes, men diktningen er ikke en reproduksjon av virkeligheten ettersom dikteren skaper et eget verk, en original som står for seg selv.

Kap. 2 - Dikteren etterligner tre ting:

 1. TINGENE SLIK DE ER; eller menneskene slik vi er
 2. TINGENE SLIK DE ER NÅ; eller menneskene slik vi er nå i motsetning til slik vi var før,
  mytenes heroiske figurer
 3. TINGENE SLIK SOM DE BURDE ELLER IKKE VÆRE; eller menneskene slik at de er bedre eller verre enn vi er

Dikteren har lov og mulighet til å skildre en annen virkelighet enn den som eksisterer - AVVIKE FRA VIRKELIGHETEN.
- Diktningen skal stå i et bestemt forhold til virkeligheten, men ikke nødvendigvis VÆRE virkeligheten.

Diktningen etterligner ikke mennesker, men menneskets handlinger.
*De som handler kan være
1. Gode (som i tragedien)
2. Slette (som i komedien)
3. Slik som vi er (karakteren bestemmer om et menneske er
godt eller slett)

 • Publikum finner glede i erkjennelsen (Mimesis)
 • Glede av melodi og rytme (poietiske midler)
  • fløyte - lyrespill - dans - ord til musikk

HISTORIE

TROJAKRIGEN

1194 bc - 1184 bc
 • Varte i 10 år
 • Har ikke latt seg gjøre å stadfeste selve krigen.
 • Utgravningene har avdekket en by i flere lag.
 • Det laget som skulle ligge tidmessig best an til å være Iliadens Troja, var ødelagt av jor

Kolonitiden

750 bc - 550 bc

Grekerne ekspanderte nå langt utover Egeerhavet

Kooniene var selvforsynte små samfunn.

Det gikk en skarp grense mellom grekerne selv og “barbarene” – de som snakket uforståelig bar-bar

Slaget ved Salamis

490 bc - 480 bc

Greske bystater mot Persia. Gresk seier
- ansees som slutten på den Arkaiske perioden