Timeline truyền thông Vì đó là đam mê!

Timeline

Preparation

05/05/2013 - 05/12/2013
  • Xong clip Vì đó là đam mê!
  • Xong clip lần đầu tiên làm chuyện ấy!
  • Hoàn thiện website evergreen.edu.vn (Hùng & Sơn)
  • Hoàn thành Evergreen Coffee (Sơn)
  • Hoàn thành website tienganhdamme.com (Hùng & Sơn)
  • Hoàn thành ấn phẩm (Hùng)
  • Xây dựng thông điệp Email Marketing (Trang)

Telemarketing

05/13/2013 - 05/25/2013

Gọi điện thoại giới thiệu cho học viên từng học về các khóa học trong hè của trung tâm

FB: Ads Clip Vi do la dam me

05/13/2013 - 05/20/2013

Lauch the campaign

05/13/2013
  • Triển khai truyền thông bắt đầu bằng kênh online
  • Thông báo cho các học viên hiện tại về các chương trình học trong hè

Email Marketing

05/16/2013 - 05/19/2013

Gửi email giới thiệu về học tiếng Anh bằng đam mê -> dẫn đến website tienganhdamme.com

FB Ads: Courses

05/20/2013 - 05/27/2013

Quảng cáo giới thiệu cụ thể về các khóa học của Evergreen

Face-to-face Communication

06/03/2013 - 06/10/2013

Truyền thông trực tiếp tại các KTX sử dụng ấn phẩm truyền thông (in màu, khổ A5)