Antiikki

Antiikin oikeuskulttuurit

Hammurabin laki

1700 BC

Mesopotamia, nyk. Irak. Kirjoitettu nuolenpääkirjoituksella kivipaasiin, varhaisimpia säilyneitä lakikoonnoksia

Solon

640 BC

Ateena, lakimiessovittelija. 640 eaa-558 eaa
Ongelma: vaihdanta- ja rahatalouden vahvistuminen yhteiskunnan agraarisen luonteen kustannuksella ajoi talonpojat ahtaalle --> tyytymättömyyttä ja levottomuutta
Ratkaisu: demokratisoi Ateenan lainsäädäntöä tavalla, joka samalla oli sopusoinnussa talouselämän tarpeiden kanssa (Heikki Ylikangas)

Roomalainen oikeus

Rooman perustaminen

753 BC

Roomalaisen oikeuden alku, historiallinen ilmiö, vaikutus ulottunut omaan aikaamme

Rooman valtiomuoto tasavaltainen

510 BC

Alempien yhteiskuntakerrostumien asemaa parantaneet muutokset loivat perustaa yhteiskunnan vakaudelle, tasavallan instituutiot ja ihanteet säilyivätkin Roomassa pidempään kuin tasavaltaiseksi luonnehdittava hallitsemistapa

XII taulun lait

450 BC

Merkitsi paralleelista valtasuhteiden kirjaamista lakiin
Perimätieto: taustalla plebeijien (alemmat luokat) vaatimukset patriisien (yläluokka) mielivaltaa vastaan
Yleisemminkin: missä valta ei ole keskittynyt yhdelle taholle, heijastelevat lait yhteiskunnallisten valtasuhteiden kompromisseja
Lakiteksti ei ole säilynyt kokonaisuudessaa, kirjoitettiin tod.näk. 12 pronssitaululle, jotka asetettiin nähtäville Forum Romanumille

Roomalaisen oikeuden klassinen kausi

100 BC - 200

Tarkoitetaan, kun yleensä puhutaan roomalaisesta oikeudesta. Pääosin:
1. kasuistista (tapauskohtaisesti luotua) juristioikeutta, jonka ytimessä
2. yksityisoikeudelliset säännökset ja periaatteet.

Roomalainen oikeus syntyi tilanteessa, jossa keskusvalta ei ollut vielä saavuttanut riittävää vahvuutta yhteiskunnallisten suhteiden ohjaamiseen lainsäädännön kautta. Lainsäädännön merkitys alkoi kasvaa vasta keisarien vallan vahvistumisen myötä (prinsipaatin 27-285 jaa. ja ennen kaikkea dominaatin 285-565 jaa. aikana), jolloin myös valtiollinen virkakoneista kasvoi ja vahvistui.

Keisarivallan alku

27 BC

Augustuksen valtaantulo

Roomalaisen oikeuden vulgarisoituminen

476

Yhteiskunnan taloudellinen ja yhteiskunnallinen taantuminen, lopulta myös jakautuminen (germaaniheimojen valloitusten vuoksi), lainsäädännön ja juridiikan taso laski. Itä-Rooman (Bysantti) tehtäväksi jäi välittää roomalaisen oikeuden perintöä eteenpäin.

Corpus Iuris Civilis

534

Itä-Rooma, keisari Justinianuksen (527-565) toimeksiannosta, laatinut juristi Tribonianus apunaan merkittävistä laintuntijoista koostunut komissio v. 529-534. Tavoitteena ennustettavuuden ja vakauden luominen yhteiskuntaan.

Neljä pääosaa:
1. Codex:
Koonnos Justinianuksen aikaisesta ja sitä edeltäneestä keisarillisesta normimateriaalista - 300 jaa. hallinneen Theodosius II:n toimeksiannosta kerätty keisarillisten lakien kokoelma sekä sen jälkeen julkaistut keisarilliset lait

  1. Digesta:
    Tärkein osa kodifikaatiota, huomattavimpina pidettyjen roomalaisten juristien tulkinnallisia mielipiteitä ja kannanottoja. Sisältää 50 kirjaa.

  2. Institutiones:
    Roomalaisen juristi Gaiuksen v. 161 jaa. julkaisema oppikirjaksi tarkoitettu teksti. Kolmijako henkilöt/esineet/kanteet heijastunut moniin lakikoonnoksiin ja oikeusjärjestyksiin

  3. Novellae:
    Justinianuksen kuoleman jälkeen hänen aikanaan julkaistu keisarillinen normisto.