Elizabeth Robert's OT Survey Timeline

People

All the people before Abraham are approximated dates

Adam

4114 bc - 3184 bc

Eve

4114 bc - 3180 bc

Cain

4100 bc - 3160 bc

Abel

4090 bc - 3985 bc

Seth

3984 bc - 3072 bc

Noah

3058 bc - 2108 bc

Shem/Ham/Jepheth

2556 bc - 2056 bc

Abraham

2166 bc - 1991 bc

Isaac

2066 bc - 1886 bc

Jacob

2006 bc - 1859 bc

12 Tribes of Israel

1925 bc - 1800 bc

Joseph

1915 bc - 1805 bc

Moses

1526 bc - 1405 bc

Joshua

1405 bc - 1390 bc

Othneil

1367 bc - 1327 bc

Ehud

1309 bc - 1229 bc

Shamar

1250 bc - 1240 bc

Barak

1209 bc - 1169 bc

Deborah

1209 bc - 1169 bc

Gideon

1162 bc - 1122 bc

Tola

1119 bc - 1096 bc

Jair

1119 bc - 1096 bc

Samuel

1105 bc - 1051 bc

Ibzan

1081 bc - 1073 bc

Jephthah

1078 bc - 1072 bc

Samson

1075 bc - 1055 bc

Elon

1073 bc - 1063 bc

Abdon

1063 bc - 1056 bc

Saul

1051 bc - 1011 bc

David

1011 bc - 971 bc

Solomon

971 bc - 931 bc

Jeroboam I

931 bc - 910 bc

Rehoboam

931 bc - 913 bc

Abijam/Abijah

913 bc - 910 bc

Asa

911 bc - 869 bc

Nadab

910 bc - 909 bc

Baasha

909 bc - 886 bc

Elah

886 bc - 884 bc

Tibni

884 bc - 880 bc

Zimri

884 bc

Omri

880 bc - 874 bc

Ahab

874 bc - 853 bc

Jehoshaphat

870 bc - 848 bc

Ahaziah

853 bc - 852 bc

Jehoram/Joram

852 bc - 841 bc

Jeroram

848 bc - 841 bc

Jehu

841 bc - 814 bc

Athaliah

841 bc - 835 bc

Ahaziah

841 bc

Joash

835 bc - 796 bc

Jehoahaz

814 bc - 798 bc

Jehoash/Joash

798 bc - 781 bc

Amaziah

796 bc - 767 bc

Jonah

790 bc - 780 bc

Amos

786 bc - 746 bc

Jeraboam II

782 bc - 753 bc

Azariah/Uzziah

767 bc - 740 bc

Hosea

755 bc - 725 bc

Zechariah

753 bc - 752 bc

Menahem

752 bc - 741 bc

Shallum

752 bc

Pekahiah

741 bc - 739 bc

Jotham

740 bc - 732 bc

Isaiah

740 bc - 690 bc

Pekah

739 bc - 731 bc

Micah

735 bc - 700 bc

Ahaz

732 bc - 715 bc

Hoshea

731 bc - 722 bc

Hezekiah

715 bc - 686 bc

Manasseh

686 bc - 642 bc

Amnon

643 bc - 640 bc

Josiah

641 bc - 609 bc

Nahum

633 bc - 612 bc

Zephaniah

628 bc - 621 bc

Jeremiah

627 bc - 580 bc

Jehoahaz

609 bc

Eliakim/Jehoiakim

609 bc - 598 bc

Habakkuk

609 bc - 605 bc

Daniel

605 bc - 536 bc

Nebuchadnezzar

604 bc - 562 bc

Jehoiachin

598 bc - 597 bc

Zedekiah

597 bc - 586 bc

Joel

595 bc - 590 bc

Ezekiel

593 bc - 571 bc

Gedialiah as Governor

586 bc

Obediah

586 bc - 584 bc

Cyrus the Great

559 bc - 530 bc

Zerrubbabel

536 bc - 516 bc

Zechariah

520 bc

Haggai

520 bc

Esther

482 bc - 478 bc

Ezra

458 bc - 450 bc

Nehemiah

444 bc - 428 bc

Malachi

420 Bc

Herod the Great

40 bc - 4 bc

John the Baptist

6 bc - 30 ad

Jesus

5 bc - 30 ad

Pontious Pilate

26 ad - 36 ad

Death of Jesus

30 ad

12 Apostles

30 ad - 100 ad

Paul

35 ad - 65 ad

Vespasian

67 ad - 69 ad

Titus

79 ad - 81 ad

Events

Creation, The Flood, And the Tower of Babel are approximated dates

Creation

4114 bc

The Flood

2458 bc

Tower of Babel

2300 bc

Israel In Egypt

1876 bc - 1446 bc

10 Plagues and the Exodus

1446 bc

Law and Covenant at Sanai

1446 bc - 1445 bc

40 Years of Wandering

1445 bc - 1405 bc

Conquest of Cannan

1405 bc - 1398 bc

Period of the Judges

1360 bc - 1051 bc

Birth of Jesus

5 bc

Ministry of Jesus

26 ad - 30 ad

Writing of New Testament Books

45 AD - 96 ad

Paul's 1st Missionary Journey

46 ad - 48 ad

Paul's 2nd Missionary Journey

51 ad - 54 ad

Paul's 3rd Missionary Journey

54 ad - 58 ad

Roman Persecution of Christianity

65 ad - 313 ad

Fall of Jerusalem

70 Ad

Bar Cocheba Revolt

132 ad - 135 ad

Institutions

Levitical Tabernacle

1445 bc - 966 bc

Solomon's Temple

966 bc - 586 bc

Building of Zerubbabel's Temple

536 bc - 516 bc

Zerubbabel's Temple

516 bc - 20 bc

Herod's Temple

20 bc - 70 ad

Early Middle East

Sumeria

3300 bc - 1720 bc

Egypt

3100 bc - 332 bc

Akkad

2300 bc - 2100 bc

Babylon

1894 bc - 1595 bc

Divided Monarchy Israel

931 bc - 722 bc

Divided Monarchy Judah

931 bc - 586 bc

Assyria

900 bc - 612 bc

Fall of the Israel

722 bc

Neo-Babylon

612 bc - 539 bc

Exile

586 bc - 506 bc

Fall of Judah

586 bc

Medo-Persia

539 bc - 330 bc

Restoration of Judah to Canaan

536 bc - 400 bc

Intertestamental Era

400 bc - 5 bc

Greece

330 bc - 31 bc

Maccabean Revolt

167 bc - 142 bc

Hasmonean Era

167 bc - 63 bc

Rome

63 bc - 135 ad

Archaeological Eras in Palestine

Bronze Age

3000 bc - 1200 bc

Iron Age

1200 bc - 300 bc