OT Timeline

Main

Abraham

2165 BC - 1990 BC

Isaac

2065 BC - 1880 BC

Jacob

2006 BC - 1876 BC

12 Tribal Patriarchs

2000 BC - 1700 BC

Joseph

1915 BC - 1805 BC

Moses

1526 BC - 1446 BC

Moses in Egypt

1526 BC - 1486 BC

Joshua

1500 BC - 1390 BC

Moses in Midian

1486 BC - 1446 BC

Judges of Israel

1377 BC - 1056 BC

Othniel, Ehud, Shamgar, Deborah and Barak, Gideon, Tola, Jair, Jephthah, Ibzan, Elon, Abdon, and Samson.

Othniel

1377 BC - 1337 BC

Ehud

1319 BC - 1240 BC

Shamgar

1260 BC - 1250 BC

Deborah and Barak

1240 BC - 1200 BC

Gideon

1193 BC - 1153 BC

Tola

1150 BC - 1127 BC

Jair

1127 BC - 1105 BC

Jephthah

1087 BC - 1081 BC

Ibzan

1081 BC - 1073 BC

Samson

1076 BC - 1056 BC

Elon

1073 BC - 1063 BC

Abdon

1063 BC - 1056 BC