Landmark U.S. Court Cases

Main

Marbury v. Madison

1803

McCulloch v. Maryland

1819

Gibbons v. Ogden

1824

Dred Scott v. Sandford

1857

Plessy v. Ferguson

1896

Korematsu v. United States

1944

Brown v. Board of Education

1954

Mapp v. Ohio

1961

Gideon v. Wainwright

1963

Miranda v. Arizona

1966

Tinker v. Des Moines

1969

Roe v. wade

1973

United States v. Nixon

1974

Regents of the U. of California v. Bakke

1978

New Jersey v. T.L.O.

1985

Hazelwood v. Kuhlmeir

1988

Texas v. Johnson

1989

Berghuis v. Thompkins

2010