Iowa vs Nashua History

Iowa

1854
1880
1930
1954
1990

Nashua

1854
7/1868
1914
1942
1997