Divided Kingdom Kings

Kings

Saul

1050 BC - 1010 BC

First King

David

1010 BC - 970 BC

Solomon

970 BC - 930 BC

Northern Kingdom

Jeroboam

931 BC - 908 BC

Nadab

908 BC - 907 BC

Baasha

907 BC - 884 BC

Elah

884 BC - 883 BC

Zimri

883 BC

7 Days

Omri

883 BC - 872 BC

Ahab

872 BC - 853 BC

Ahaziah

853 BC - 852 BC

Jehoram

852 BC - 841 BC

Jehu

841 BC - 818 BC

Jehoahaz

818 BC - 802 BC

Jehoash

802 BC - 787 BC

Jeroboam II

787 BC - 748 BC

Zechariah

748 BC - 747 BC

Shallum

747 BC

Menahem

747 BC - 738 BC

Pekahiah

738 BC - 737 BC

Pekah

737 BC - 732 BC

Hoshea

732 BC - 722 BC

Southern Kingdoms

Rehoboam

930 BC - 913 BC

Abijam (Abijah)

913 BC - 910 BC

Asa

910 BC - 870 BC

Jehoshaphat

870 BC - 846 BC

Jehoram

846 BC - 841 BC

Ahaziah

841 BC

Queen Athaliah

841 BC - 835 BC

Jehoash (Joash)

835 BC - 801 BC

Amaziah

801 BC - 783 BC

Azariah (Uzziah)

783 BC - 732 BC

Jotham

750 BC - 735 BC

Ahaz

735 BC - 727 BC

Hezekiah

727 BC - 697 BC

Manasseh

697 BC - 642 BC

Amon

642 BC - 640 BC

Josiah

640 BC - 609 BC

Jehoiakim

609 BC - 598 BC

Jehoahaz

609 BC

Jehoiachin

598 BC - 597 BC

Zedekiah

597 BC - 586 BC

Prophets

Samuel

1050 BC - 1027 BC

Gad/Nathan

1027 BC - 971 BC

Ahijah/Man of G-d/Iddo

934 BC - 909 BC

Jehu

908 BC - 885 BC

Elijah

875 BC - 852 BC

Micaiah/Unnamed Prophet

867 BC - 853 BC

Elisha

852 BC - 795 BC

Jonah

793 BC - 753 BC

Amos

768 BC - 755 BC

Hosea

760 BC - 710 BC

Micah

738 BC - 687 BC

Zechariah

520 BC - 419 BC

Haggai

520 BC - 505 BC

Ezra/Nehemiah/Malachi

448 BC - 412 BC

Egypt

(Shoshenq I) Shishak

945 BC - 924 BC

Osorkon I

924 BC - 889 BC

Takelot I

889 BC - 874 BC

Osorkon II

874 BC - 850 BC

Shoshenq III

825 BC - 773 BC

Pedibastet

818 BC - 798 BC

Shoshenq IV

793 BC - 787 BC

Osorkon III

787 BC - 759 BC

Pami

773 BC - 767 BC

Shoshenq V

767 BC - 730 BC

Takelot III

764 BC - 757 BC

Rudamon

757 BC - 754 BC

Iuput II

754 BC - 715 BC

Piankhi

747 BC - 716 BC

Shabaka

716 BC - 702 BC

Taharqa

690 BC - 664 BC

Tantamani

664 BC - 656 BC

Psamtik I

664 BC - 610 BC

Necho II

610 BC - 595 BC

Psamtik II

595 BC - 570 BC

Apries

589 BC - 570 BC

Amasis

570 BC - 526 BC

Psamtik III

526 BC - 525 BC

Syria

Hezion

940 BC - 915 BC

Tabrimmon

915 BC - 890 BC

Ben Hadad I

890 BC - 860 BC

Ben Hadad II

860 BC - 841 BC

Hazael

841 BC - 806 BC

Ben Hadad III

806 BC - 750 BC

Rezin

750 BC - 732 BC

Assyria

AshurnasirpalII

883 BC - 859 BC

Shalmaneser II

859 BC - 824 BC

Shamsi-adadV

824 BC - 810 BC

Adad-nirari III

810 BC - 783 BC

ShalmaneserI V

783 BC - 773 BC

Ashurdan III

773 BC - 755 BC

Ashurnirari

755 BC - 745 BC

Tiglath-pileser III

745 BC - 727 BC

Shalmaneser V

727 BC - 722 BC

Sargon II

722 BC - 705 BC

Sennacherib

705 BC - 681 BC

Esarhaddon

681 BC - 669 BC

Ashurbanipal

669 BC - 663 BC

Ashuretililani

633 BC - 626 BC

Sinsharishkun

626 BC - 613 BC

Babylon

Nabopolassar

626 BC - 605 BC

Nebuchadnezzar

605 BC - 562 BC

Evil-merodach

562 BC - 560 BC

Neriglassar

560 BC - 556 BC

Nabonidus

556 BC

Belshazzar

555 BC - 539 BC

Persia

Cyrus

559 BC - 530 BC

Cambyses

530 BC - 522 BC

Darius

521 BC - 485 BC

Xerxes

485 BC - 465 BC

Artaxerxes I Longimanus

465 BC - 424 BC

Media

Cyaxares

625 BC - 585 BC

Astyages

585 BC - 550 BC

Major Events

Date of the divided Kingdom

931 BC

Date Israel (Samaria/Northern Kingdom) taken into exile

722 BC

Date the 46 cites of Judah taken by Assyria

701 BC

Date Assyria was defeated

612 BC

Battle of Megiddo

609 BC

Date of the 2nd Exile of Judah

597 BC

Date of the 3rd Exile of Judah

586 BC

Date Jerusalem fell to Nebuchadnezzar

586 BC

Date of the first return of the exiles

539 BC

Date of the Fall of Babylon

539 BC

Date the temple foundation was laid

536 BC

Date the temple was finished

516 BC

Date Ezra came to Jerusalem

458 BC

Date Nehemiah Came to Jerusalem

444 BC

Date of the 1st Exile of Judah: 606

606