Untitled timeline

Main

United Kingdom

Samuel

1050 B.C. - 1027 B.C.

Saul 1050-1010

1050 B.C. - 1010 B.C.

Nathan/Gad

1027 B.C. - 972 B.C.

David 1010-970

1010 B.C. - 970 B.C.

Solomon 970-930

970 B.C. - 930 B.C.

Northern Kingdom

Jeroboam I 930-909

930 B.C. - 909 B.C.

Nadab 909-908

909 B.C. - 908 B.C.

Baasha 908-886

908 B.C. - 886 B.C.

Elah 886-885

886 B.C. - 885 B.C.

Omri 885-874

885 B.C. - 874 B.C.

Zimri 885

885 B.C. - 884 B.C.

Elijah 874-846

874 B.C. - 846 B.C.

Ahab 874-853

874 B.C. - 853 B.C.

Ahaziah 853-852

853 B.C. - 852 B.C.

Jehoram 852-841

852 B.C. - 841 B.C.

Elisha 848-795

848 B.C. - 795 B.C.

Jehu 841-814

841 B.C. - 814 B.C.

Jehoahaz 814-798

814 B.C. - 798 B.C.

Jehoash 798-781

798 B.C. - 781 B.C.

Jeroboam II 793-753

793 B.C. - 753 B.C.

Jonah 785-750

785 B.C. - 750 B.C.

Amos 762

762 B.C. - 761 B.C.

Hosea 755-715

755 B.C. - 715 B.C.

Shallum 753-752

753 B.C. - 752 B.C.

Zecheriah 753

753 B.C. - 752 B.C.

Pekah 752-732

752 B.C. - 732 B.C.

Menahem 752-742

752 B.C. - 742 B.C.

Pekahiah 741-740

741 B.C. - 740 B.C.

Hoshea 732-722

732 B.C. - 722 B.C.

Ezekiel 592-570

592 B.C. - 570 B.C.

Southern Kingdom

Rehoboam 930-913

930 B.C. - 913 B.C.

Abijah 913-910

913 B.C. - 910 B.C.

Asa 910-869

910 B.C. - 869 B.C.

Jehoshaphat 872-848

872 B.C. - 848 B.C.

Jehoram 853-842

853 B.C. - 842 B.C.

Ahaziah 842-841

842 B.C. - 841 B.C.

Obadiah 841-831

841 B.C. - 831 B.C.

Athaliah 841-835

841 B.C. - 835 B.C.

Joel 835-796

835 B.C. - 796 B.C.

Joash 835-796

835 B.C. - 796 B.C.

Amaziah 796-767

796 B.C. - 767 B.C.

Uzziah 792-740

792 B.C. - 740 B.C.

Jotham 750-735

750 B.C. - 735 B.C.

Isaiah 740-680

740 B.C. - 680 B.C.

Micah 735-700

735 B.C. - 700 B.C.

Ahaz 735-715

735 B.C. - 715 B.C.

Hezekiah 727-697

727 B.C. - 697 B.C.

Manasseh 697-642

697 B.C. - 642 B.C.

Nahum 650-620

650 B.C. - 620 B.C.

Amnon 642-640

642 B.C. - 640 B.C.

Zephaniah 640-620

640 B.C. - 620 B.C.

Josiah 640-609

640 B.C. - 609 B.C.

Jeremiah 623-585

623 B.C. - 585 B.C.

Jehoahaz 609

609 B.C. - 608 B.C.

Jehoiakim 608-598

608 B.C. - 598 B.C.

Habakkuk 607-604

607 B.C. - 604 B.C.

Daniel 606-536

606 B.C. - 536 B.C.

Jehoiachin 597

598 B.C. - 597 B.C.

Zedekiah 597-586

597 B.C. - 586 B.C.

Haggai 520

520 B.C. - 519 B.C.

Zechariah 520-518

520 B.C. - 518 B.C.

Malachi 450-430

450 B.C. - 430 B.C.

World Powers

Egypt - Sheshank I 945-929

945 B.C. - 929 B.C.

Syria - Hezion 940-915

940 B.C. - 915 B.C.

Osorkon I 924-889

924 B.C. - 889 B.C.

Tabrimmon 915-890

915 B.C. - 890 B.C.

Ben-hadad I 890-860

890 B.C. - 860 B.C.

Takelot I 889-874

889 B.C. - 874 B.C.

Assyria - Ashumasirpal II 883-859

883 B.C. - 859 B.C.

Osorkon II 874-850

874 B.C. - 850 B.C.

Ben-hadad II 860-841

860 B.C. - 841 B.C.

Shalmaneser II 859-824

859 B.C. - 824 B.C.

Takelot II 850-825

850 B.C. - 825 B.C.

Hazael 841-806

841 B.C. - 806 B.C.

Shoshena III 825-773

825 B.C. - 773 B.C.

Shamsiadad V 824-810

824 B.C. - 810 B.C.

Adad-nirari III 810-783

810 B.C. - 783 B.C.

Ben-hadad III 806-750

806 B.C. - 750 B.C.

Pami 793-767

793 B.C. - 767 B.C.

Shalmaneser 783-773

783 B.C. - 773 B.C.

Ashurdan III 773-755

773 B.C. - 755 B.C.

Shoshenq 767-730

767 B.C. - 730 B.C.

Ashurnirari 755-745

755 B.C. - 745 B.C.

Rezin 750-732

750 B.C. - 732 B.C.

Piankhi 747-716

747 B.C. - 716 B.C.

Shamanesar 727-722

727 B.C. - 722 B.C.

Sargon II 722-705

722 B.C. - 705 B.C.

Shabaka 716-702

716 B.C. - 702 B.C.

Sennacherib 705-681

705 B.C. - 681 B.C.

Taharqa 690-669

690 B.C. - 669 B.C.

Esarhaddon 681-669

681 B.C. - 669 B.C.

Asherbanip 669-633

669 B.C. - 633 B.C.

Psamtik I 664-610

664 B.C. - 610 B.C.

Tantamani 664-656

664 B.C. - 656 B.C.

Asheretillian 633-626

633 B.C. - 626 B.C.

Sinsharishkun 626-612

626 B.C. - 612 B.C.

Babylon - Napopolassar 626-605

626 B.C. - 605 B.C.

Media - Cyaxerxes 625-585

625 B.C. - 585 B.C.

Negho II 610-595

610 B.C. - 595 B.C.

Nebuchadnezzar 605-562

605 B.C. - 562 B.C.

Psamtik II 595-570

595 B.C. - 570 B.C.

Apries 589-570

589 B.C. - 570 B.C.

Astyages 585-550

585 B.C. - 550 B.C.

Amasis 570-526

570 B.C. - 526 B.C.

Evil-merodach 562-560

562 B.C. - 560 B.C.

Nerigassar 560-556

560 B.C. - 556 B.C.

Persia - Cyrus 559-530

559 B.C. - 530 B.C.

Naboridus 556

556 B.C. - 555 B.C.

Belshazzar 555-539

555 B.C. - 539 B.C.

Cambyses 530-522

530 B.C. - 522 B.C.

Psamtik III 526-525

526 B.C. - 525 B.C.

Darius 521-485

521 B.C. - 485 B.C.

Xerxes 485-465

485 B.C. - 465 B.C.

Artaxerxes 465-424

465 B.C. - 424 B.C.

Events

Divided Kingdom 931

931 B.C. - 930 B.C.

Israel taken to exile 722

722 B.C. - 721 B.C.

Assyria takes Judah 701

701 B.C. - 700 B.C.

Assyria is defeated 612

612 B.C. - 611 B.C.

Battle of Megiddo 609

609 B.C. - 608 B.C.

First exile of Judah 606

606 B.C. - 605 B.C.

Second exile of Judah 597

597 B.C - 596 B.C.

Jerusalem fell to Nebuchadnezzar 586

586 B.C. - 585 B.C.

Third exile of Judah 586

586 B.C. - 585 B.C.

First return of the exiles 539

539 B.C. - 538 B.C.

Fall of Babylon 539

539 B.C. - 538 B.C.

Foundation of temple laid 536

536 B.C. - 535 B.C.

The temple is finished! 516

516 B.C. - 515 B.C.

Ezra goes to Jerusalem 457

457 B.C. - 456 B.C.

Nehemiah goes to Jerusalem 444

444 B.C. - 443 B.C.