Untitled timeline

United Kingdom

Saul

1050 BC - 1010 BC

Bad king

David

1010 BC - 970 BC

Good king

Solomon

970 BC - 930 BC

Good king

Northern Kingdom

Jeroboam

931 BC - 909 BC

Bad

Nadab

909 BC - 908 BC

bad

Baasha

908 BC - 886 bc

bad

Elah

886 BC - 885 BC

bad

Zimri

885 BC

bad

Omri

885 BC - 874 BC

bad

Ahab

874 BC - 853 BC

bad

Ahaziah

853 BC - 852 Bc

bad

Jehoram

852 BC - 841 BC

bad

Jehu

841 BC - 814 BC

bad

Jehoahaz

814 BC - 798 BC

bad

Jehoash

798 BC - 782 BC

bad

Jeroboam

793 BC - 753 BC

bad

Zechariah

753 BC - 752 BC

bad

Menahem

752 BC - 742 BC

bad

Shallum

752 BC

bad

Pekah

752 BC - 732 BC

bad

Pekahiah

741 BC - 740 BC

bad

Hoshea

732 BC - 722 BC

bad

Southern Kingdom

Rehoboam

931 BC - 914 BC

bad

Abijam

914 BC - 911 BC

bad

Asa

911 BC - 870 BC

good

Jehoshaphat

872 BC - 848 BC

good

Jehoram

853 BC - 842 BC

bad

Athaliah

842 BC - 835 BC

bad

Ahaziah

842 BC

bad

Joash (Jehoash)

835 BC - 796 BC

good

Amaziah

796 BC - 767 BC

good

Uzziah

792 BC - 740 BC

good

Jotham

750 BC - 735 BC

good

Ahaz

735 BC - 715 BC

bad

Hezekiah

727 BC - 697 BC

good

Manasseh

697 BC - 642 BC

bad

Amon

642 BC - 640 BC

bad

Josiah

640 BC - 608 BC

good

Jehoahaz

609 BC - 608 BC

bad

Jehoiakim

608 BC - 597 BC

bad

Jehoichin

598 BC - 597 BC

bad

Zekekiah

597 BC - 586 BC

bad

Prophets

Samuel

1050 BC - 1027 BC

to united Israel

Nathan/Gad

1027 BC - 972 BC

to united Israel

Elijah

874 BC - 846 BC

to Israel

Elisha

848 BC - 795 BC

to Israel

Obadiah

841 BC - 831 BC

to Judah

Joel

835 BC - 796 BC

to Judah

Jonah

785 BC - 750 BC

to Israel

Amos

762 BC

to Israel

Hosea

755 BC - 715 BC

to Israel

Isaiah

740 BC - 680 BC

to Judah

Micah

735 BC - 700 BC

to Judah

Nahum

650 BC - 620 BC

to Judah

Zephaniah

640 BC - 620 BC

to Judah

Jeremiah

627 BC - 585 BC

to Judah

Habakkuk

607 BC - 604 BC

to Judah

Daniel

606 BC - 536 BC

to Judah

Ezekiel

592 BC - 570 BC

to Israel

Zechariah

520 BC - 518 BC

to Judah

Haggai

520 BC

to Judah

Malachi

450 BC - 430 BC

to Judah

Events

Divided Kingdom

931 BC

Israel taken into exile

722 BC

Assyria takes Judah

701 BC

Assyria defeated

612 BC

Battle of Megiddo

609 BC

1st exile of Judah

606 BC

2nd exile of Judah

597 BC

3rd exile of Judah

586 BC

Jerusalem fell to Nebuchadnezzar

586 BC

1st returns of exiles

539 BC

Fall of Babylon

539 BC

Temple foundation laid

536 BC

Temple finished

516 BC

Ezra came to Jerusalem

457 BC

Nehemiah came to Jerusalem

444 BC

Egypt World Power

Sheshanki

945 BC - 929 BC

Osorkon

924 BC - 889 BC

Takelot

889 BC - 874 BC

Osorkon II

874 BC - 850 BC

Takelot II

850 BC - 825 BC

Shoshena III

825 BC - 773 BC

Pami

793 BC - 767 BC

Shoshengy

767 BC - 730 BC

Piankni

747 BC - 716 BC

Shabaka

716 BC - 702 BC

Taharqu

690 BC - 664 BC

Psamtik

664 BC - 610 BC

Tantamani

664 BC - 656 BC

Necho II

610 BC - 595 BC

Psamtik II

595 BC - 570 BC

Apries

589 BC - 570 BC

Amasis

570 BC - 526 BC

Psamtik III

526 BC - 525 BC

Syria World Power

Hezion

940 BC - 915 BC

Tabrimmon

915 BC - 890 BC

Ben-hadad

890 BC - 860 BC

Ben-hadad II

860 BC - 841 BC

Hazael

841 BC - 806 BC

Ben-hadad III

806 BC - 750 BC

Rezin

750 BC - 732 BC

Babylon World Power

Napopalassar

626 BC - 605 BC

Nebuchadnezzar

605 BC - 562 BC

Evil-Merodach

562 BC - 560 BC

Nerigassar

560 BC - 556 BC

Nabondus

556 BC

Belshazzar

555 BC - 539 BC

Assyrian World Power

Ashumasirpal II

883 BC - 859 BC

Shalmaneser II

859 BC - 824 BC

Shamsiaded 5

824 BC - 810 BC

Adad-nirari III

810 BC - 793 BC

Shalmaneser

783 BC - 773 BC

Ashurdan III

773 BC - 755 BC

Ashurnirari

755 BC - 745 BC

Shamanesar

727 BC - 722 BC

Sargon II

722 BC - 705 BC

Sennacherib

705 BC - 681 BC

Esarhaddon

681 BC - 669 BC

Asherbanip

669 BC - 633 BC

Asheretillian

633 BC - 626 BC

Sinsharishkun

626 BC - 612 BC

Persian World Power

Cyrus

559 BC - 530 BC

Cambyses

530 BC - 522 BC

Darius

521 BC - 485 BC

Xerxes

485 BC - 465 BC

Artaxerxes

465 BC - 424 BC

Median World Power

Cyaxerxes

625 BC - 585 BC

Astyages

585 BC - 550 BC