Ciara's Timeline

Main

17 Jan 1999
12 November 2000
Jan 2004
2 Mar 2004
Dec 2004
Jan 2005
Jan 2006
Jan 2007
Jan 2008
Jan 2009
jan 2010