Epic Epoch

Main

Eocene

55,000,000 BC - 34,000,000 BC

Oligocene

34,000,000 BC - 24,000,000 BC

Miocene

24,000,000 bc - 5,000,000 bc

Pliocene

5,000,000 bc - 2,000,000 bc

Pleistocene

2,000,000 bc - 10,000 bc

Holocene

10,000 BC - 2013