Kings Timeline

Main

Northern Kingdom (Israel)

Jeroboam I

931 BC - 910 BC

Nadab

910 BC - 909 BC

Baasha

909 BC - 886 BC

Elah

886 BC - 885 BC

Omri

885 BC - 874 BC

Zimri

885 BC

Ahab

874 BC - 853 BC

Ahaziah

853 BC - 852 BC

Jehoram

852 BC - 841 BC

Jehu

841 BC - 814 BC

Jehoahaz

814 BC - 798 BC

Jehoash

798 BC - 782 BC

Jeroboam II

782 BC - 753 BC

Zechariah

753 BC - 752 BC

Menahem

752 BC - 742 BC

Shallum

752 BC

Pekahiah

742 BC - 740 BC

Pekah

740 BC - 732 BC

Hoshea

732 BC - 712 BC

Southern Kingdom (Judah)

David

1010 BC - 970 BC

Solomon

970 BC - 930 BC

Rehoboam

931 BC - 913 BC

Abijah

913 BC - 911 BC

Asa

911 BC - 870 BC

Jehoshaphat

870 BC - 848 BC

Jehoram

848 BC - 841 BC

Athaliah

841 BC - 835 BC

Ahaziah

841 BC

Joash

835 BC - 796 BC

Amaziah

796 BC - 767 BC

Uzziah

767 BC - 740 BC

Jotham

740 BC - 732 BC

Ahaz

732 BC - 716 BC

Hezekiah

716 BC - 687 BC

Manasseh

687 BC - 642 BC

Amon

642 BC - 640 BC

Josiah

640 BC - 608 BC

Jehoahaz

608 BC

Jehoiakim

608 BC - 597 BC

Zedekiah

597 BC - 586 BC

Jehoiachin

597 BC

Prophets

Obadiah

848 BC - 841 BC

Amos

783 BC - 743 BC

Hosea

783 BC - 732 BC

Jonah

782 BC - 753 BC

ISAIAH

740 BC - 680 BC

Jeremiah

626 BC - 605 BC

Daniel

605 BC - 535 BC

Ezekiel

593 BC - 571 BC

Haggai

520 BC

Zechariah

519 BC - 480 BC

Malachi

450 BC

Joel

400 BC

Major Dates

Saul

1050 BC

David

1010 BC

Solomon

970 BC

Divided Kingdom

930 BC

Fall of Damascus

732 BC

Fall of Samaria

722 BC

Siege of Jerusalem

701 BC

Fall of Nineveh

612 BC

1st Battle of Carchemish

609 BC

2nd Battle of Carchemish

605 BC

2nd Deportation

597 BC

Fall of Jerusalem

586 BC

Wiping the Dish

581 BC

Fall of Babylon

539 BC

Cyrus's Decree

538 BC

1st Return

536 BC

Temple Construction Resumed

520 BC

Temple Finshed

516 BC

2nd Return

458 BC

3rd Return

444 BC