Lance's Old Testament Timeline

Main

Jesus' Birth

0 BC

People

Eve

4000 bc - 3070 bc

Adam

4000 bc - 3070 bc

Cain

3939 bc

Abel

3938 bc

Seth

3811 bc - 2899 bc

Noah

2885 bc - 1935 bc

Japheth

2385 bc

Ham

2385 bc

Shem

2385 bc

Abraham

1995 bc - 1820 bc

Isaac

1895 bc - 1715 bc

Jacob

1835 bc - 1688 bc

Joseph

1744 bc - 1639 bc

Moses

1355 bc - 1255 bc

Joshua

1321 bc - 1211 bc

Judges

1198 bc - 1045 bc

Othniel 1198 BC Ehud 1178 BC Deborah 1156 BC Gideon 1140 Tola 1102 BC Jair 1101 BC Jephthah 1057 BC Samson 1090-1045 BC

Samuel

1086 bc - 1006 bc

Saul

1051 bc - 1011 bc

David

1034 bc - 965 bc

Solomon

971 bc - 931 bc

Kings of Israel

931 bc - 722 bc

Rehoboam

931 bc - 913 bc

Jeroboam

931 bc - 910 bc

Kings of Judah

926 bc - 586 bc

Jonah

790 bc - 780 bc

Amos

786 bc - 746 bc

Hosea

755 bc - 725 bc

Isaiah, Micah

735 bc - 686 bc

Nahum

663 bc - 612 bc

Nebuchadnezzar

630 bc - 562 bc

Zephaniah

628 bc - 621 bc

Jeremiah

627 bc - 580 bc

Habakkuk

609 bc - 605 bc

Daniel

605 bc - 536 bc

Joel

595 bc - 590 bc

Ezekiel

593 bc - 571 bc

Obadiah

586 bc - 584 bc

Zerubbabel

586 bc

Haggai, Zechariah

520 bc

Esther

483 bc - 473 bc

Ezra

458 bc

Nehemiah

444 bc - 432 bc

Malachi

420 bc

Herod the Great

72 bc - 0 ad

John the Baptizer

6 bc - 33 ad

Jesus

3 bc - 30 ad

Including Birth/Minstry/Death of Christ (Minstry started at 27 AD)

Paul/Saul

2 ad - 64 ad

Twelve Apostles

25 ad - 100 ad

Pontius Pilate

26 ad - 36 ad

Paul's Missionary Journey's

46 ad - 58 ad

First Journey (46-48 AD)
Second Journey (51-54 AD)
Third Journey (54-58 AD)

Vespian/Titus

69 ad - 79 ad

Eras

Ancient Nations/Kingdoms/polictical eras influencing the Early Middle East

United Israelite Monarchy

1051 bc - 931 bc

Divided Israelite Monarchy

931 bc - 586 bc

Assyrian Period

900 bc - 612 bc

Fall of the Northern Israelite Nation

722 bc

Babylonian Period

612 bc - 539 bc

70-year Exile in Babylon

606 bc - 586 bc

Fall of the Southern Israelite Nation Judah

586 bc

Persian Period

539 bc - 400 bc

Restoration of Judah to Canaan

536 bc - 400 bc

Intertestamental Era

400 bc - 4 bc

(With succession of empires ruling Canaan)

Medo-Persia 539-332 BC Seleucids 198-142 BC Ptolemies 323-198 BC Maccabean Revolt 167-142 BC Hasmonean era 142-63 BC Rome 63-135 AD

Events

Creation

6000 bc - 4000 bc

Flood

2304 bc

Tower of Babel/division of Nations

2218 bc

Israel in Egypt

1876 bc - 1446 bc

Law/Covenant at Sinai

1446 bc

10 Plagues/Exodus

1446 bc - 1445 bc

40 Years of Wandering

1445 bc - 1405 bc

Conquest of Canaan

1405 bc - 1398 bc

Period of Judges

1360 bc - 1051 bc

Writing of NT Books

45 ad - 96 ad

Matthew (45 AD) Mark (55 AD) Luke (60 AD) John (85-90 AD) Acts (62 AD) Romans (56 - 57 AD) 1 Corinthians (56 AD) 2 Corinthians (56 -57 AD) Galatians (57 AD) Ephesians (61-62 AD) Philippians (62-63 AD) Colossians (61-62 AD) 1 Thessalonians (52 AD) 2 Thessalonians (52 AD) 1 Timothy (66 AD) 2 Timothy (67 AD) Titus (66 AD) Philemon (61-62 AD) Hebrews (67-68 AD) James (45 AD) 1 Peter (65 AD) 2 Peter (66-67 AD) 1 John (85-90 AD) 2 John (85-90 AD) 3 John (85-90 AD) Jude (69 AD) Revelation (95-96 AD)

Roman Persecution of Christianity

64 ad - 300 ad

Fall of Jerusalem

70 ad

Bar Cocheba Revolt

132 ad - 136 ad

Institutions

Levitical Tabernacle

1445 bc - 966 bc

Solomon's Temple

975 bc

Zerubbabel's Temple

535 bc - 515 bc

Herod's Temple

9 bc