World History and Religion

World History

Egypt

3100 BC - 670 bc

Sumer

3000 bc - 2340 bc

India

3000 bc - 2013 ad

Akkadians

2340 bc - 1800 bc

Greece

2000 bc - 338 bc

Babylon

1800 bc - 900 bc

China

1750 bc - 2013 ad

Rome

1500 bc - 476 ad

Assyria

900 bc - 605 bc

Chaldeans

605 bc - 562 bc

Alexander the Great

334 bc - 323 bc

Byzantine Empire

330 ad - 1453 ad

United States of America

1776 ad - 2013 ad

Religion

Noah and the Flood

2294 bc - 2293 bc

Abraham Leaves Mesopotamia

1926 bc - 1925 bc

Birth of Ishmael

1915 bc - 1914 bc

Birth of Isaac

1901 bc - 1900 bc

Birth of Jacob / Israel

1841 bc - 1840 bc

Birth of Joseph

1750 bc - 1749 bc

Jacob / Israel Enter Egypt

1711 bc - 1710 bc

Birth of Moses - Exodus

1576 bc - 1496 bc

Saul is King of Israel

1100 bc - 1060 bc

David is King of Israel

1060 bc - 1020 bc

Israel Divides into 2 Kingdoms

980 bc - 979 bc

Prophet Elijah

874 bc - 873 bc

Prophet Isaiah

738 bc - 737 bc

Assyrians Conquer Israel

722 bc - 721 bc

Prophet Jeremiah

626 bc - 625 bc

Chaldeans / Nebuchadnezzar Conquers Judah

597 bc - 596 bc

Ezekiel

597 bc - 596 bc

Temple Destroyed

586 bc - 585 bc

Babylonian Captivity

586 bc - 538 bc

Maccabean Rebellion

168 bc - 167 bc

Jesus

6 bc - 27 ad