Lịch trại hè Thiếu niên 2020 - Khối Thiếu niên/UB.TTN.TLH

Lịch trại được cập nhật đến ngày 14/2/2020. Các ban đăng ký tiếp tục sẽ được cập nhật thêm.

Events

June 8, 2020 - June 13, 2020
June 22, 2020 - June 24, 2020
June 25, 2020 - June 27, 2020
June 29, 2020 - July 1, 2020
July 6, 2020 - July 8, 2020
July 9, 2020 - July 11, 2020
July 13, 2020 - July 15, 2020
July 20, 2020 - July 22, 2020
July 23, 2020 - July 25, 2020
July 27, 2020 - August 12, 2020