Timeline truyền thông Vì đó là đam mê!

Teaser

July 12,2020 - july 16,2020
july 15,2020 - july 18,2020
july 19,2020 - july 20,2020

Đăng Kí

july 21,2020
july 22,2020

Trước sự kiên

july 23,2020
july 24,2020
july 25,2020

Sau sự kiên

july 27,2020
july 28,2020