BEPS (by Action)

General BEPS

1-Jun-12
1-Nov-12
1-Dec-12
1-Feb-13 - 1-Oct-15
1-Feb-13
12-Feb-13
1-Sep-13
1-Jan-14 - 2014
1-Sep-14
16-Sep-14
12-May-15 - 3-May-16
12-May-15
14-Jul-15
1-Oct-15
1-Oct-15
11-Dec-15
16-Feb-16
3-May-16

Action 1 (Digital Economy)

12-May-09
12-May-09 - 4-Sep-09
29-Jun-09
1-Feb-10
11-May-10
16-Sep-14
12-May-15
12-May-15 - 1-Jul-16
12-May-15
5-Oct-15
6-Oct-15
10-Feb-16
10-Feb-16
25-Feb-16
10-Mar-16
3-May-16 - 9-May-17
3-May-16
5-May-16
5-May-16
1-Jul-16
4-Nov-16
16-Feb-17
16-Feb-17
23-Mar-17
9-May-17
26-Jun-17
26-Jun-17
1-Jul-17
1-Jul-17
16-Mar-18
1-Jul-18

Action 2 (Hybrids)

16-Sep-14
1-May-15 - 16-Aug-18
1-May-15
12-May-15
12-May-15 - 31-Mar-16
14-Jul-15
5-Oct-15
20-Nov-15
31-Mar-16
8-Apr-16
8-Apr-16 - 9-May-17
3-May-16
3-May-16 - 8-Jun-18
3-May-16
3-May-16
21-Dec-16
9-May-17
9-May-17 - 24-Aug-18
9-May-17
27-Jul-17
24-Nov-17
24-Nov-17
7-Mar-18
24-May-18
24-May-18
24-May-18
24-May-18
18-Jun-18
24-Aug-18
24-Aug-18
24-Aug-18
1-Oct-18
25-Oct-18
1-Jan-19
5-Apr-19
24-Jul-19
24-Jul-19

Action 3 (CFC Rules)

5-Oct-15
1-Feb-11 - 1-Dec-13

Action 4 (Debt Deductions)

14-May-13
14-May-13 - 4-Jun-15
14-May-13
14-May-13 - 14-Oct-14
4-Jun-13
6-Nov-13
6-Nov-13 - 16-Oct-14
16-Dec-13
8-May-14
17-Jul-14
17-Jul-14
16-Oct-14
16-Oct-14
16-Oct-14
19-Dec-14
4-Jun-15
5-Oct-15
13-Apr-16
26-Apr-16
22-Dec-16
25-Mar-17
2-May-17
27-Mar-18
27-Mar-18
8-May-18 - 11-Apr-19
8-May-18
8-May-18 - 1-Jul-19
8-May-18
17-May-18
26-Jun-18
26-Jun-18
28-Jun-18
26-Jul-18
1-Aug-18
1-Aug-18
7-Aug-18
20-Sep-18
20-Sep-18
20-Sep-18
20-Sep-18
20-Sep-18
21-Sep-18
21-Sep-18
18-Oct-18
9-Nov-18
11-Feb-19
5-Apr-19
5-Apr-19
11-Apr-19
1-Jul-19
17-Jul-19
28-Aug-19

Action 5 (Harmful Tax Practices)

20-Sep-14
18-Sep-15
16-Sep-14
5-Oct-15
1-Sep-14
3-Jun-15
1-Apr-14
3-Jun-15
1-Nov-11
18-Mar-16
23-Feb-14 - 9-Oct-15
3-Dec-15
23-Feb-14
26-Oct-18
19-Jun-14

Action 6 (Anti-Abuse)

18-Mar-14 - 5-Feb-18
18-Mar-14
16-Sep-14
5-Oct-15
14-Mar-17 - 22-Mar-17
5-Feb-18

Action 7 (PE)

5-Oct-15
4-Apr-17
19-Apr-15
9-Dec-14
9-Feb-17
28-Mar-18
3-May-16
3-May-16
1-May-16 - 1-Jul-17
29-Nov-16
12-May-15
20-Dec-16
12-Feb-18
20-Mar-17
26-Sep-18
12-May-15
19-Apr-15 - 11-Dec-15
12-May-15 - 1-Jan-16
1-Jan-16
26-Sep-18
7-Feb-18
26-Sep-18
3-May-16
18-Dec-17
4-Jun-15
1-Apr-13
24-May-12
11-Dec-15
16-Sep-15
31-Oct-12
24-May-12 - 4-Jun-15
9-May-17 - 3-Oct-18
9-May-17

Actions 8-10 (Transfer Pricing)

13-Feb-13
29-Jun-13
9-Feb-17
4-Apr-17
16-Mar-12
1-Nov-11
8-Sep-12
24-May-12
1-Nov-11
15-Mar-12
19-Jun-12
14-Aug-12
1-Nov-11 - 8-Sep-12
1-Nov-11
29-Jun-13
13-Feb-13
22-Nov-12
14-Mar-13
14-May-13
14-Feb-13
12-Mar-13
1-Nov-11 - 29-Jun-13
5-Oct-15
1-Nov-14 - 1-Oct-15
11-Feb-16 - 4-Apr-17
23-May-16
22-Jun-17
1-May-16
3-May-16
5-Oct-15 - 3-May-16
20-Apr-12
16-Dec-15
20-Apr-12 - 29-Sep-14
23-Oct-15
21-Apr-17
29-Sep-14 - 21-Nov-14
27-Feb-17 - 14-Mar-17
4-Jul-16
11-Feb-16
1-Dec-14
16-Dec-14
16-Dec-14
21-Jun-18
16-Sep-14
1-Nov-11
3-Nov-14
30-Jul-13
21-Jun-18
29-Apr-15
1-Jun-11
8-Sep-12
24-May-12
10-Jul-17
12-Nov-14
16-Apr-14
12-Nov-14
16-Apr-14
17-Dec-14
3-Jul-18
1-Nov-11 - 7-Jan-13

Action 11 (Measuring and Monitoring BEPS)

5-Oct-15

Action 12 (Mandatory Disclosure Rules)

5-Oct-15
1-May-16
3-May-16 - Present

Action 13 (CbC Reporting)

16-Sep-14
5-Oct-15
1-May-15
12-May-15
11-Dec-15
16-Sep-15
1-Jan-16
11-Dec-15
1-May-15 - 11-Dec-15
23-May-18
12-May-15 - 11-Dec-15
6-Aug-15
9-Nov-15
17-Dec-15
17-Dec-14
17-Dec-14
12-May-15

Action 14 (Dispute Resolution)

5-Oct-15

Action 15 (MLI)

24-Aug-18
16-Sep-14
5-Oct-15
7-Jun-17
7-Jun-17
19-Dec-16
16-Jun-15 - 7-Dec-16
17-Sep-15 - Present
8-Feb-18
16-Jun-15
12-Nov-15
1-Sep-16
20-Oct-16
1-Apr-16
7-Dec-16
16-Jun-15
17-Sep-15
28-Mar-19
19-Sep-19
7-Aug-19
18-Sep-15
24-Nov-16 - 8-Feb-18
26-Nov-16
24-Nov-16
24-Aug-18
28-Mar-18
1-Jul-15 - 7-Jun-17
1-Jan-19
1-Dec-16 - 24-Aug-18
28-Mar-18

No Action

2014
Approx. 1-May-12
Approx. 1-May-13
Approx. 1-May-14
1-May-15
Approx. 1-May-16
Approx. 1-May-17
Approx. 1-May-18
Approx. 1-May-19
2013
8-Feb-11 - 9-Feb-11
21-Aug-10 - 6-Sep-13
18-May-19 - Present
7-Sep-13 - 1-Jul-16
2-Jul-16 - 17-May-19
2015
2013
2016
2019
2011
24-Aug-18
2010
3-Apr-16
5-Nov-17
18-Aug-15
22-Apr-16
30-May-18
26-Jun-13
2-Oct-14 - 30-May-18
2010
9-Feb-11
2014
30-Jul-13
24-Sep-14
4-Jun-14
14-Oct-14
8-Feb-11
1-Oct-14
2013
15-Sep-15
1-Dec-14 - 1-Apr-15
22-Dec-17