Psicologia de l'Educació

Origen de la Psicologia

Plató

427 bc - 347 bc

Psic. Racional
Dualisme natur. humana
Ànima i Cos
L'ànima: es divideix en racional, irascible i concupiscible

Aristòtil

384 bc - 322 bc

psique element biològic
no indep. del cos
Va ésser el primer en estudiar l'aprenentatge, lleis associació i fx. cognitives

Visió Dualista / St. Tomàs de Aquino

1225 - 1274

visió religiosa del dualisme
L'ànima realitat independent.
Ecolàstica: concep l'alumne igual que psico. cognitiva

Renaixement-Humanisme - VIVES

1492 - 1540

Vives: pare de la psicologia moderna
Educació: tots els aspectes de la persona

Filosofia Moderna - DESCARTES

1595 - 1650

Idees innates ( natura humana): fonament del coneixement
Dualisme: actes voluntàris (ment) i actes involuntàris (reflexes)
Dualisme ment- cos: Introspecció (ment) i Observació i Experimentació (Reflexes)

Locke

1632 - 1704

El coneixement prové de l'experiència

Darwin

1809 - 1882

Selecció Natural: adaptació al medi
Ambient i variacions intraespecífiques influeixen en la psico. evolutiva, motivació i dif. individuals

Galton

1822 - 1911

Herència i diferències individuals
Index de correlació
Inicis psico. Eduació

Teories Científiques

ESTRUCTURALISME - Wunt

1832 - 1920

Estructuralista: psicologia com a ciència empírica
ESTRUCTURALISME: les sensacions unitats mínimes de la conducta.

FUNCIONALISME (James)

1842 - 1910

Caràcter global psiquisme
Consciència instrument d'adaptació al medi
Psico. de l'Ed.: camp entre Psico. i Pedagogia

PRAGMATISME (Dewey)

1859 - 1952

Influència Escola Nova
Pensaments origen del pensament crític

LA GESTALT ( Wertheimer, Köhler i Koffka)

1880 - 1967

Percepció visual: funció psico. global.
Figura: camp global i Fons: elements no focalitzats
Crítiques a enfocament analític i associacionista de Wunt i Conductisme de Watson i Thorndike

Dewey (Chicago)

1894

1r laboratori de psicologia educativa

PSICOANÀLISI (Freud)

1896 - 1939

Inconscient com a realitat fonamental
En educació: 1es experiències del nen en la formació i desenv. personalitat, educació no repressiva i rol docent-discent

CONDUCTISME - Watson i Thorndike

1913 - 1950

Funcionalisme americà: conducta global de l'ésser humà, desenv. i educació.
Rebutja introspecció
Aprenentatge programat: E-R
Caixa Negra

Psicologia Ecològica (Bronfenbrenner)

1917 - 2005

L'escenari en la conducta escolar: interacció individu- ambient en un context natural.
Bronfenbrenner: ecologia de l'educació, relació alumne - ambient i relació entre ambients.

Cognitivisme ( Miller, Bruner...)

1950 - 1960

Reacció al Conductivisme
Subparadigmes: Cog. Tradicional (Piaget), Cog. Epistemològic ( Piaget), Psicolingüística (Chomsky), Teoria processament Info, Constructivisme i Psico. Instrucció
Variables cognItives o mentals
Metàfora Ordinador: processament info. dins la ment i unitats estructurals ( MLC o MLP...)

Psicologia Humanista (Allport, Maslow i Rogers)

1950 - 1960

Home autònom i responsable del seu desenv. personal
Individu de forma global
Vida humana: context interpersonal, cerca dels sentits i valors

CONSTRUCTIVISME

1952 - 1960

Paper actiu i control personal de l'alumne
Piaget i Escola de Ginebra: exploració i descobriment
Conducta humana: maduresa, experiència, transmissió social i equilibri
Postura activa, Motivació intrínseca i el docent com a guia

Pioners en la Psicologia de l'Educació

Williams James

1842 - 1910

Psicologia a l'educació infantil
No laboratori. Observació a l'aula
Iniciar tema a nivell superior de l'alumnat

John Dewey

1859 - 1952

Aplicació pràctica en psicologia
Alumnes: aprenents actius, no passius
Educació integral
Adaptació a l'ambient, no exclusivitat acadèmia
Resolució de problemes de forma reflexiva
Educació a tots els nens independentment ètnia o socioeconomia

E. L. Thorndike

1874 - 1949

Valoració i quantificació i promoció fonaments científics de l'aprenentatge
Tasques educatives importants
Estudis científics de rigor en l'Educació