Demography

Iowa

White: 42, 924

1840

Non-white: 188

1840

Black: 188

1840

Total:43,112

1840

Total: 192,214

1850

White: 191, 881

1850

Non-white: 333

1850

Black: 333

1850

Total: 674,913

1860

Black: 1,069

1860

White: 673,779

1860

Non-white: 1,134

1860

Black: 5,762

1870

Non-white: 5,813

1870

White: 1,188,207

1870

Total: 1,194,020

1870

Total: 1,624,615

1880

White: 1,614,600

1880

Non-white: 10,015

1880

Black: 9,516

1880

Total: 1,912,297

1890

Black: 10,685

1890

White: 1,901,086

1890

Non-white: 10,810

1890

Total: 2,231,853

1900

Non-white: 13,186

1900

Black: 12,693

1900

White: 2,218,667

1900

Total: 2,224,771

1910

White: 2,209,191

1910

Non-white: 15,580

1910

Black: 14,973

1910

Total: 2,404,021

1920

White: 2,384,181

1920

Non-white: 19,840

1920

Black: 19,005

1920

Grinnell College

Men: 10

1853 - 1858

Men: 43

1858 - 1873

Women: 5

1858 - 1873

Total Students: 105

1870

Men: 176

1873 - 1889

Women: 31

1873 - 1889

Total Students: 218

1880

Men: 567

1889 - 1905

Women: 352

1889 - 1905

Total Students: 374

1890

Total Students: 381

1900

Men: 1172

1905 - 1922

Women: 1206

1905 - 1922

Total Students: 604

1910

Total Students: 854

1920