1800-tallet

1800-tallet

Julirevolutionen

1830

I juli 1830 var der optøjer og demonstrationer i Paris, og liberale kræfter, der ønskede mere demokrati, tvang kongen til at gå af. denne såkaldte julirevolution inspirerede til uro i andre europæiske lande, men ikke i Danmark

Uwe Jens Lornsen

1830

Uwe Jens Lornsen foreslog, at Slesvig og Holsten skulle udgøre en samlet tysk stat med en demokratisk forfatning og kun løs tilknytning til DK. Frederik VI smed ham i fængsel og fyrede ham fra sit embede, men tankerne blev grundlaget for den politiske bevægelse, slesvig-holstenisme, som voksede sig stærk i 1840erne.

Stænderforsamlingerne

1835

Af frygt for uro besluttede kong Frederik VI at oprette 4 rådgivende stænderforsamlinger, for øerne i Roskilde, for Jylland i Viborg, for hertugdømmet Slesvig i Slesvig By og for hertugdømmet Holsten i Itzehoe. Da disse forsamlinger mødtes første gang i 1835, havde ialt 3% af befolkningen valgret. Stænderforsamlingerne kunne ikke beslutte noget, kun rådgive kongen. Alligevel var arbejdet af stor betydning, for en forholdsvis stor del af befolkningen fik lejlighed til at diskutere og tage stilling til offentlige sager.

Kritik af Enevælden

1840 - 1848

Christian VIII var ikke indstillet på at opgive enevælden, og i 1840'erne voksede kritikken og oppositionen imod systemet. Den kom især fra veluddannede og erhvervsfolk. De var liberalister og ønskede enevælden afløst af en fri forfatning, dvs.. et parlamentarisk demokrati, hvor en folkevalgt forsamling har den øverste myndighed, og på det økonomiske område skulle enevældens mange statsindgreb afskaffes.

Almidelig værnepligt nægtet

1845

sjællandske bønder indsamler 10000 underskrifter på et andragende til kongen om indførelse af almindelig værnepligt (kun bønderne havde værnepligt), om lige beskatning af jord (godsejernes hovedgårdsjord var skattefri), og om støtte til overgang fra fæste til selveje.

Krig om Slesvig

1848 - 1850

Preussen indsætter tropper, som besætter Jylland. Men snart indtrådte der i Preussen som i andre lande en konservativ reaktion imod de liberale bevægelser, og preusserne trak tropperne hjem igen. Det betød, at DK i juli 1850 kunne besejre slesvig-holstenerne i det blodige slag på Isted hede nord for Slesvig.

Grundloven

1849

Grundloven bliver indført, og der er ikke længere enevælde

DK får ny forfatning

1863

Slesvig utilfreds --> støttes nu af Preussen

DK taber slesvig

1864