Timeline - ANTH 102 - Assignment # 2 - Bill Sampson

Main

Sahelanthropus tchadensis (6 - 7 mya)

7000000 B.C. - 6000000 B.C.

2

Kenyanthropus platyops (3.2 - 3.5 mya)

3500000 B.C. - 3200000 B.C.

3

Ardipithecus ramidus (4.4 - 5.8 mya)

5800000 BC - 4400000 B.C.

4

Australopithecus amensis (3.9 - 4.2 mya)

4200000 B.C. - 3900000 B.C.

5

Australopithecus afarensis (2.9 - 3.9 mya)

3900000 B.C. - 2900000 B.C.

6

Africanus boisei (1.2 - 2.3 mya)

2300000 B.C. - 1200000 B.C.

7

Homo habilis (2.5 - 1.6 mya)

2500000 B.C. - 1600000 B.C.

8

Homo erectus (1.8 mya - 200 kya)

1800000 B.C. - 200000 B.C.