Gesch NsT

Staat

Congres van Wenen

1815

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

1815 - 1830

Willem I van Oranje

Unie der opposities

1827

unionisme: katholieken en liberalen

Belgische Omwenteling

1830

okt: Voorlopig Bewind --> onafhankelijk
nov: Nationaal Congres verkozen
feb 1831: grondwet

Leopold van Saksen-Coburg

1831

eedaflegging België
parlementaire monarchie

Liberale kiesvereniging België

1841

Februari-revolutie

1848

Louis Blanc - Ateliers sociaux

koninkrijk Italië

1861

Otto von Bismarck

1862 - 1890

Commune van Parijs

1871

Eerste Internationale
anti republiek Adolphe Thiers

Duitse keizerrijk

1871

Driekeizersbond

1873

Dui - Oost - Rus

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

1875

SPD
Ghota-programma

schoolstrijd

1878 - 1884

liberalen vs katholieken

Anti-socialistenwet

1878 - 1890

Bismarck

Congres van Berlijn

1878

olv Bismarck
nav Russ-Turkse oorlog Balkan verdeling

Tweebond

1879

Dui - Oost indien Russ aanval

Nieuwe Driekeizersbond

1881

Dui - Oost - Rusl

Triple Alliantie

1882

Dui - IT - Oost: hulp bij Fr aanval

Conferentie van Berlijn

1884 - 1885

olv Bismarck
erkend kolonie als effectieve bezetting
Kongo-stroom open voor vrijhandel

Belgische Werkliedenpartij

1885

Kongo-Vrijstaat

1885

Leopold II -- persoonlijk bezit

Rückversicherungsvertrag

1887

Dui - Rusl: neutraal bij aanval van derden

keizer Willem II

1888

1890 ontslag Bismarck

FR-RUS akkoord

1894

bijstand als oorlog met Dui

Geheim verdrag FR-IT

1902

IT neutraal

Entente Cordiale

1904

FR - ENG: over overzeese invloed

Triple Entente

1907

ENG - RUS - FR: koloniale belangen

Kongo-Vrijstaat kolonie

1908

Woodrow Wilson

1913 - 1921

Russische revolutie

1917

Weimar Republiek

1918

door socialisten
Keizer Willem II vlucht

Deutsche Arbeiterpartei

1918

nationalisme, anti-kapit, antisemitisme
Munchen
Hitler lid vanaf 1919

Partito Nazionale Fascista

1919

Uit Fascio di Combattimento
Mussolini

Mussolini eerste minister

1922

Mein Kampf

1924

Adolf Hitler
politiek programma

National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei

1924

Hitler
succes vanaf 29

Akkoorden van Locarno

1925

FR - DUI
Dui: afstand Elzas Lotharingen
demilitarisering Rijnland

Antonio Salazar

1929

Portugal

Herbert Hoover

1929 - 1933

Grote Depressie

Franklin Roosevelt

1933 - 1945

New Deal

Hitler rijkskanselier

1933

Ermächtigungsgesetz

Derde Rijk

1934

Hitler president

1934

Nacht van de Lange Messen

1934

vs politieke tegenstanders

Nürnberger Gesetze

1935

vs joden

Anti-Komintern-pact

1936

DUI - Japan: vs sovjet

Kristallnacht

1938

conferentie van München

1938

niet-aanvalspact Sovjet-Unie

1939

Francisco Franco

1939

Spanje

Oorlog

Frans-Pruisische oorlog

1870 - 1871

val Napoleon III
republiek FR olv Adolphe Thiers -- vrede met Bismarck

Russisch-Turkse Oorlog

1877 - 1878

conflict over Balkan
--> spanning Rus - Oost

Oost - Hong in Bosn-Herz

1878

Boerenoorlog

1899 - 1902

Z-Afr

Balkancrisis

1908

Jonge Turken

1908

intern Ottom rijk: roep om constitutionele democratie

IT - TURK

1911

om Libië -- winst IT

Eerste Balkanoorlog

1912

om Macedonië

Tweede Balkanoorlog

1913

verlies Bulgarije

Eerste Wereldoorlog

1914 - 1918

moord Franz Ferdinand

1914

28 juni in Sarajevo
door Groot-Servische nationalistische groep
start WO I

Vrede van Brest-Litovsk

1917

DUI- Rusl

VS in WO I

1917

Woodrow Wilson
1918 veertienpuntentoespraak

Verdrag van Versailles

1919

met Dui

Volkenbond

1920 - 1946

permanent overleg internationaal

Abessijnse Oorlog

1935

IT - Abessinië

Spaanse Burgeroorlog

1936 - 1939

Franco vs republikeinse regering
hulp IT - DUI

Anschluss

1938

annexatie Oostenrijk

annexatie Sudetenland

1938

inval Tsjechoslowakije

1939

inval Polen

1939

start WO II

Kerk

Gregorius XVI

1831 - 1846

encycliek Mirari Vos
afkeuring Lamennais

Mirari Vos

1832

Gregorius XVI -- Lamennais

Pius IX

1846 - 1879

encycliek Quanta Cura
Syllabus Errorum
Eerste Vaticaans Concilie

Quanta Cura

1864

Pius IX
Syllabus Errorum

Eerste Vaticaans Concilie

1870

dogma pauselijke onfeilbaarheid
paus Pius IX

Leo XIII

1878 - 1903

christ-democratie

Unie van Fribourg

1884

theorie Corporatisme

Rerum Novarum

1891

Leo XIII
katholieke sociale actie

Pius X

1903 - 1914

Pius XI

1922 - 1939

Verdragen van Lateranen

1929

opl Romeinse Kwestie
oprichting Vaticaanstad als soeverein

concordaat Hitler

1933

Mit brennender Sorge

1937

Pius XI vs nazisme

Economie

Navigation Acts

1651

overzeese handel tov Holland

Turnpike Act

1663

Cokes-procédé

1709

Eerste Industriële Revolutie

1760 - 1850

ENG
? 1780

Beheer van Bruggen en Wegen

1760

Frankrijk

Spinning Jenny

1764

James Hargreaves

Water Frame

1768

Richard Arkwright

Stoommachine

1769

James Watt

Spinning Mule

1774

Samuel Crompton

Adam Smith

1776

An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations

Puddel- en walsprocédé

1783

Cort

Mechanische weefstoel

1787

Edmund Cartwright

Malthus

1798

An Essay on the Principle of Population

Combination Acts

1800

coalitieverbod

batterij Volta

1800

scheepsschroef

1826

eerste spoorlijn

1830

Manchester - Liverpool

Deutscher Zollverein

1834

eenmaking Dui markt
17 staten

Ijzeren Rijn

1843

Antwerpen -- Dui

Aardappelziekte

1845 - 1846

Vlaanderen

Anti-Cornlaw-League

1846

misoogsten

1846 - 1847

Vlaanderen

afschaffing Navigation Acts

1849

Wereldtentoonstelling Londen

1851

Chrystal Palace

Limited Liability Legislation

1856

Bessemerconvertor

1856

Cobdenverdrag

1860

vrijhandel Eng - FR

dynamo

1860

Lopende-bandsysteem

1860

synthetisch bleekmiddel Solvay

1865

celluloid

1868

Suezkanaal

1869

Grote Depressie

1873 - 1895

Thomasprocédé

1876

gloeilamp Edison

1879

transformator

1883

benzinemotor Daimler

1883

Shermann Anti-Trust Act

1890

Ford Model T

1908

bakeliet

1909

Gilbreth - Bricklaying system

1909

Dawes-plan

1924

herstelbetalingen DUI bijgesteld

Young-plan

1929

herstelbetalingen DUI bijgesteld

sluiting Kredit-Anstalt

1931

Economische Wereldconferentie

1933

idee internationaal fonds --> niet!

General Theory of Employment, Interest and Money

1936

John Maynard Keynes

Sociaal

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

1791

Olympe de Gouge

A vindication of the rights of women

1792

Mary Wollstonecraft

Luddietenbeweging

1811 - 1813

Peterloo-massacre

1819

Manchester

afschaffing Combination Act

1824

--> vakbonden/trade unions

term socialisme

1827

Robert Owen - Charles Fourier

tijdschrift L'Avenir

1830 - 1831

Félicité de Lamennais

Reform Act

1832

enkel middenklasse stemrecht

Université Libre de Bruxelles

1834

communisme Cabet

1838

Etienne Cabet ( Icarië)

People's Charter

1838

alg mannenstemrecht; geheime stemming; gelijke kiesdistricten; geen welstandsgrens; salaris parlement; jaarlijkse verkiezingen

Rochdale Society of Equitable Pioneers

1844

consumentencoöperatie

Die Lage der arbeitenden Klasse in England

1845

Friedrich Engels

Ten Hours Act

1847

vrouwen en kinderen

Manifest der Kommunistischen Partei

1848

Marx - Engels

Declaration of Sentiments

1848

feminisme

Society of Engineers

1850

Eng: model vakbeweging

L'Affranchissement

1854

eerste socialistische vereniging
VUB
scheuring 1857

Les Solidaires

1857

afscheuring L'Affranchissement - uitbouw arbeiderverenigingen

The origin of Species

1859

Charles Darwin

Le Peuple

1861

discussiegenootschap
Belg delegatie Eerste Internationale olv Cesar de Paepe

Internationale Arbeiders Associatie

1864 - 1876

Eerste Internationale
Marx

Das Kapital 1

1867

Marx

British Trade Union Congress

1868

TUC: nationale bundeling syndicaat

The Subjection of women

1869

J.S. Mill

eerste feministische golf

1870

Internationale van St. Imier

1871 - 1878

scheuring van Eerste Internationale
anarchisten: SP - IT- Zwit Jurafederatie

De Vooruit

1880

coöperatieve
Edward Anseele

sociale wetgevingssysteem

1883

Bismarck

Das Kapital 2

1885

Marx - Engels

staking mijnwerkers

1886

Tweede Internationale Arbeidersvereniging

1889 - 1921

Parijs - driejaarlijkse congressen
1 mei --> achturenwerkdag

Das Kapital 3

1894

Marx - Engels

Confédération Générale du Travail

1895

CGT

Action Francaise

1899

olv Charles Maurras
integraal nationalisme
nav. Dreyfus

Internationaal Socialistisch Bureau

1900

Brussel --> organisatorische van Tweede internationale

Revisionisme

1900

Eduard Bernstein

International Labour Office

1919

afdeling Volkenbond
vakbond

Social Security Act

1935

Roosevelt - New Deal

International Labour Organization

1945

ILO