Ancient Greek Philosophy

Main

Homeric Poems

800 bc - 750 bc

Hesiod, 'Theogeny'; 'Works and Days'

750 bc - 700 bc

Milesians: Thales, Anaximander, Anaximenes

590 bc - 550 bc

Xenophanes

570 bc - 483 bc

Pythagoras

540 bc

Heraclitus

500 bc

Parmenides

480 bc

Socrates

469 bc - 399 bc

Empedocles

460 bc

Sophists in Athens: Protagoras, Gorgias, Prodicus, Hippias

450 bc - 430 bc

Zeno of Elea, Melissus

450 bc

Anaxagoras

450 bc

Democritus

440 bc

Aristippus the Cyrenaic

435 bc - 355 bc

Diogenes of Apollonia

430 bc

Plato

427 bc - 347 bc

Diogenes the Cynic

410 bc - 322 bc

Aristotle

384 bc - 322 bc

Pyrrho the Sceptic

360 bc - 270 bc

Epicurus

341 bc - 270 bc

Zeno of Citium

334 bc - 262 bc

Cleanthes

330 bc - 230 bc

Chrysippus

280 bc - 208 bc

Cicero

106 bc - 43 bc

Lucretius

90 bc - 50 bc