Biblical History of Israel

Judah

Rehoboam

930 BC - 913 BC

Abijam

913 BC - 911 BC

Asa

911 BC - 870 BC

Jehoshaphat

873 BC - 848 BC

Jehoram

848 BC - 841 BC

Ahaziah

841 BC - 840 BC

Athaliah

840 BC - 835 BC

Joash

835 BC - 796 BC

Amaziah

796 BC - 767 BC

Azariah

790 BC - 739 BC

Jotham

747 BC - 731 BC

Ahaz

731 BC - 715 BC

Hezekiah

715 BC - 686 BC

Manasseh

697 BC - 642 BC

Amon

642 BC - 640 BC

Josiah

640 BC - 609 BC

Jehoahaz

609 BC - 608 BC

Jehoiakim

609 BC - 597 BC

Jehoiachin

597 BC - 596 BC

Zedekiah

597 BC - 586 BC

Temple Destruction

586 BC

Babylon Falls

539 BC

The Decree of Cyrus

538 BC

Temple Foundation Built

536 BC

Israel Big Picture

In Egypt

1876 BC - 1446 BC

Exodus

1446 BC

Wilderness

1446 BC - 1406 BC

Conquest

1406 BC - 1389 BC

Period of the Judges

1389 BC - 1050 BC

The United Kingdom

1050 BC - 930 BC

The Southern Kingdom

930 BC - 586 BC

The Northern Kingdom

930 BC - 722 BC

Babylonian Captivity

586 BC - 538 BC

Persian Rule

538 BC - 332 BC

Greek Rule

332 BC - 167 BC

Hasmonaean Period

167 BC - 63 BC

Roman Rule (Pre-Christian)

63 BC - 324 AD

Israel - The United Kingdom

Saul

1050 BC - 1010 BC

David

1010 BC - 970 BC

Solomon

970 BC - 930 BC

Israel

Jeroboam

930 BC - 910 BC

Nadab

910 BC - 909 BC

Baasha

909 BC - 886 BC

Elah

886 BC - 885 BC

Zimri

885 BC - 884 BC

Tibni

885 BC - 882 BC

Omri

885 BC - 874 BC

Ahab

874 BC - 853 BC

Ahaziah

853 BC - 852 BC

Jehoram

852 BC - 841 BC

Jehu

841 BC - 814 BC

Jehoahaz

814 BC - 798 BC

Jehoash

798 BC - 782 BC

Jeroboam II

793 BC - 752 BC

Zechariah

752 BC - 751 BC

Shallum

752 BC - 751 BC

Menahem

752 BC - 743 BC

Pekah

751 BC - 731 BC

Pekahiah

743 BC - 741 BC

Hoshea

731 BC - 722 BC

Samaria Falls

722 BC

The Nations

Babylon

612 BC - 539 BC

Persia

539 BC - 332 BC