Norge året 1814

Tilhengere av unionen med Danmark

Napoleon/Frankrike 1808

1808

Allianser?

Fredrik 6.

1814

Hvem?

Kristian Fredrik

1814

Kristian Fredrik (dansk) ble valgt til konge
Fikk beholde grunnloven vår
Litt mer frihet

Kristian Fredrik (stattholder)

  • Importert korn til Norge
  • Folk langs kysten på Vestlandet og Nord-Norge
  • Embetsmennene (menn med høyere posisjon i samfunnet/rikfolk)
  • Riksforsamling, 112 representanter på Eidsvoll
  • - Lage en grunnlov for Norge
  • ”Folkesuverenitetsprinsippet” – folket skal bestemme

Christian Frederik var konge av Norge, sommeren 1814, og som en av de mest romantiske kongeskikkelser i norgeshistorien. Han hadde en viktig rolle når det gjaldt utformingen av norsk politikk i forbindelse med oppløsningen av unionen med Danmark og selvstendighetskampen som fulgte på. Etter at han i oktober 1814 gikk av som konge fra den trone som Riksforsamlingen på Eidsvoll hadde valgt ,vendte han tilbake til Danmark, hvor han 1839 etterfulgte sin halvfetter Frederik 6 som konge under navnet Christian 8.

Selvstendighetspartiet

1814

Selvstendighetspartiet (danskepartiet, prinsepartiet, de ilende) var et norsk politisk parti som gjorde seg gjeldende under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Under diskusjoner om riksforsamlingens mandat og landets selvstendighet viste det seg at forsamlingen delte seg i to løse grupperinger. Disse blir gjerne kalt selvstendighetspartiet og unionspartiet. Det er en del usikkerhet rundt motivene til selvstendighetslinjen, men gjennomgående er nok flertallet innstilt på dansk styre og et ønske om Christian Frederik som ny norsk konge. Kanskje var tanken et nytt Danmark-Norge.

Selvstendighetspartiet hadde flertallet, rundt 80 representanter, og ble ledet av Christian Magnus Falsen. Han hadde med seg Georg Sverdrup, Peter Motzfeldt og Wilhelm Frimann Koren Christie. De ønsket å slå fast at Norge var et selvstendig land. De ønsket også å begrense riksforsamlingens oppgave til å utarbeides en grunnlov og deretter velge en konge. Når dette var gjort skulle forsamlingen oppløses.
Partiet samlet flertallet av forsamlingens 37 bønder, og disse omtrent som de mer fremstående representantene fra samme amt. De deltok i liten grad i debattene.

Embetsmenn og bønder på Vestlandet og i Trøndelag

1814

Hvorfor støttet disse unionen med Danmark-Norge?

Tilhengere av unionen med Sverige

Storbritannia-Danmark 1808

1808

Hva skjer?

Jean Baptiste Bernadotte / Karl Johan

1814

Grev Herman Wedel Jarlsberg

1814

Næringsdrivende på Østlandet, spesielt de som driver med skogbruk

1814

Hvorfor støttet disse en union med Sverige?

Unionspartiet

1814

Hva er viktig med tanke på Norge året 1814

Hva skjer under følgende datoer?

Kieltraktaten

1814

Kieltraktaten var en avtale som ble undertegnet den 14. januar 1814 mellom den svenske og den danske konge. Frederik 6 avstod for seg og sine etterkommere kongeriket Norge, herfra unntatt Island, Færøyene og Grønland. Norge skulle som eget kongedømme bli forent med Sverige. Danmark fikk til gjengjeld svenske Pommern og Rügen, dessuten 1 million riksdaler.

Da meldingen om Kieltraktaten kom til Norge i slutten av januar 1814, gav det støtet til den norske selvstendighetsbevegelse. Kieltraktaten ble aldri godkjent av Norge, men medvirket til at de gamle norske biland er gått definitivt tapt. Dette ble stadfestet ved Haag-dommen i Grønlandssaken.

Riksforsamlingen

04/10/1814

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814, en gruppe valgte representanter med oppgave å utforme Norges grunnlov, samlet på Eidsvoll i 1814 mellom 10. april og 20. mai.

Grunnloven ble endelig vedtatt den 17. mai, og danske prins Christian Frederik ble valgt til konge. Hendelsen markerte et brudd med enevelde og begynnelsen på utviklingen av et demokrati i Norge.

17 mai

05/17/1814

Kongeriget Norges Grundlov utgjør sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges konstitusjon.

Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814. Dagen etter ble den undertegnet og overrakt til prins Christian Frederik, som ble valgt til konge. Grunnloven var det sentrale dokument ved etableringen av Norge som selvstendig stat i 1814.

26 juli

07/26/1814
  1. juli: Krigen med Sverige i 1814 ble utkjempet, krigen endte med at Norge gikk inn i en union med Sverige, men med sin egen konstitusjon og nasjonalforsamling. Dette var den siste krigen mellom de to landene.

14 august

08/14/1814
  1. august: Konvensjonen i Moss også kalt mossekonvensjonen skjedde den 14. august 1814. Dette var en våpenhvileavtale mellom den svenske kongen, Karl XIII og det norske Stortinget. Avtalen ble undertegnet etter krigen med Sverige. Avtalen ble også den faktiske fredsavtalen og formet grunnlaget for personalunionen mellom Sverige og Norge.

4 november

11/04/1814
  1. november: 4. november 1814 regnes som vår andre grunnlovsdag, grunnen er at vårt første storting vedtok de endringene i Grunnloven som trengtes for at Norge skulle kunne gå inn i union med Sverige. De valgte også den svenske kongen, Carl 13. til norsk konge. Vi slapp å henvise til Kieltraktaten.

Det å sikre seg sterkere myndighet, og gi konge mindre makt sammenlignet Grunnloven fra 17. Mai 1814, var også noe stortinget hadde klart å få igjennom.