Greece

Main

Minoans

2000 BC - 1400 BC

Mycenaean

2000 BC - 1200 BC

Mycenaean and Minoan Contact

1500 BC

Trojan War

1210 BC - 1200 BC

Dorians

1150 BC - 750 BC

polis

750 BC

Homer

750 BC - 700 BC

Sparta captures Messenians

725 BC

Draco

621 BC - 594 BC

Sparta had most powerful army

600 BC - 371 Bc

Solon

594 BC - 546 BC

Persian War

546 BC - 479 BC

Peistratus

546 BC - 508 BC

Cleistenes

500 BC

Marathon Battle

490 BC

Salmis

480 BC

Thermopylae

480 BC

Xeres

480 BC

Plataea

479 BC

Dealian League Start

478 BC

Greece Golden Age

477 BC - 431 BC

Pericles

461 BC - 429 BC

Peloponnesian War

431 BC - 404 BC

Socrates dies

399 BC

Plato

370 BC

Aristotle

343 BC