Biblical History

Main

Creation

4000 bc

Noah's Birth

2944 bc

Shem, Ham and Japheth Born

2444 bc

Flood

2344 bc - 2343 bc

Abram Born

2051 bc

Abram Leaves for Haran

1976 bc

Ishmael Born

1965 bc

Isaac Born

1951 bc

Sarah Dies

1915 bc

Isaac Marries Rebekah

1911 bc

Jacob and Esau Born

1891 bc

Abram/Abraham Dies

1876 bc

Ishmael Dies

1830 bc

Isaac Dies

1771 bc

Jacob Moves to Egypt

1761 bc

Jacob Dies

1744 bc

Joseph Dies

1690 bc

Beg. of Book of Exodus

1340 bc