Dinosaur Timeline

Eras

Paleozoic

540000000 BC - 252000000 bc

Mesozoic

252000000 bc - 66000000 bc

Cenozoic

66000000 bc - 2013

Paleozoic

Cambrian

540000000 BC - 485000000 BC

Ordovician

485000000 bc - 443000000 bc

Silurian

443000000 bc - 419000000 bc

Devonian

419000000 bc - 359000000 bc

Carboniferous

298000000 bc - 252000000 bc

Mesozoic

Triassic

252000000 bc - 201000000 bc

Apatosaurus

201000000 bc - 145000000 bc

Jurassic

201000000 bc - 145000000 bc

Cretaceous

145000000 bc - 66000000 bc

Cenozoic