Nanotyrannus Timeline

My dinosaur timeline

Main

Era

542,000,000 bc - 251,000,000 bc

Paleozoic periods

542,000,000 bc - 488,000,000 bc
488,000,000 bc - 444,000,000 bc
444,000,000 bc - 416,000,000 bc
416,000,000 bc - 359,000,000 bc
359,000,000 bc - 300,000,000 bc
300,000,000 bc - 251,000,000 bc

Mesozoic periods

251,000,000 bc - 200,000,000 bc
200,000,000 bc - 145,500,000 bc
145,500,000 bc - 65,500,000 bc
70,000,000 bc - 65,500,000 bc

Cenozoic periods

65,500,000 bc - 23,000,000 bc
23,000,000 bc - 2,500,000 bc
2,588,000 bc - Present